Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (SANTRAUKA

(Veiklos ataskaitai pritarta Utenos rajono savivaldybės tarybos
2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-53)

Sisteminis vertinimas ir ilgalaikis audito poveikis – tai kryptis, kuria einame jau daug metų. Sisteminis vertinimas reiškia, kad, planuodami ir atlikdami auditus, atitinkamas sritis vertiname savivaldybės ar savivaldybės subjektų grupės lygmeniu; ilgalaikio audito poveikio siekiame, atlikdami audituotiems subjektams pateiktų rekomendacijų įvykdymo vertinimą po audito bei vykdydami tolimesnę rekomendacijų vykdymo stebėseną vėlesniais laikotarpiais. Ataskaitiniu laikotarpiu teisės aktais nustatytais terminais ir apimtimis atlikome visus suplanuotus bei papildomai pavestus auditus ir kitus Tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai, pavestus darbus: • baigėme savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą. Šio audito metu trisdešimtyje subjektų vertinome premijų ir priemokų skyrimo pagal darbo sutartis dirbantiems darbuotojams teisėtumą; dešimtyje – individualių darbo santykių įforminimą, darbo apmokėjimo reglamentavimą įstaigų vidaus teisės aktais, darbo užmokesčio nustatymo teisėtumą, apskaičiavimo ir išmokėjimo teisingumą bei darbo užmokesčio sąnaudų ir asignavimų apskaitą; septyniolikoje – ilgalaikio materialiojo turto ir su juo susijusių nusidėvėjimo sąnaudų, finansavimo pajamų ir finansavimo sumų, atsiskaitymų su tiekėjais apskaitą; trijuose – apskaitos operacijas visuose kiekybiškai svarbiuose turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų bei asignavimų straipsniuose; savivaldybės lygmeniu vertinome savivaldybės biudžeto vykdymą, ataskaitų konsolidavimo atlikimą, mokėtinų sumų valdymą, pinigų srautų grupavimą. Audito procedūros savivaldybės įstaigose atskleidė darbo užmokesčio skaičiavimo ir apskaitos klaidas, neteisėtus priemokų ir premijų skyrimo atvejus, darbo apmokėjimą reglamentuojančių vidaus teisės aktų neatitikimus, darbo sutarčių įforminimo trūkumus, ilgalaikio materialiojo turto įvertinimo ir apskaitos klaidas. Nepaisant paminėtų neatitikimų, norime pažymėti, jog kasmet nustatomos finansinių ataskaitų rinkinio klaidų sumos mažėja: 2018 m. rinkinyje nustatyta klaidų suma buvo 7,2 mln. Eur, 2019 m. – 6,3 mln. Eur, 2020 m. – 2,0 mln. Eur, kas patvirtina, jog atliekami auditai turi poveikį; • atlikome savivaldybės galimybės imti paskolas vertinimus. Šių vertinimų pagrindu buvo priimtos audito išvados, leidusios savivaldybei 2021 metais imti trumpalaikę paskolą laikinam pajamų trūkumui padengti bei ilgalaikes paskolas paimtoms paskoloms grąžinti, vaikų lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ modernizavimo projektams, „Saulės“ gimnazijos senojo pastato, Krašuonos progimnazijos pastatų, Užpalių dvaro pastato rekonstrukcijos projektams finansuoti; • pradėjome savivaldybės sportinės veiklos projektų įgyvendinimo ir savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditus, kuriuos baigsime 2022 metais; • vykdėme Tarnybos veiklos organizavimo ir personalo valdymo, dokumentų ir buhalterinės apskaitos darbus, suplanavome ir vykdėme prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus bei atlikome kitas Tarnybai, kaip biudžetinei įstaigai, priskirtas funkcijas.

2021 metais savivaldybės įstaigoms pateikėme šešiasdešimt dvi audito rekomendacijas, skirtas aukščiau minėtoms klaidoms ištaisyti bei įstaigų veiklos procedūroms tobulinti. Taip pat stebėjome ir vertinome, kaip įstaigos įgyvendina 2020-ais ir ankstesniais metais pateiktas ir nebaigtas vykdyti rekomendacijas. Norime pasidžiaugti, kad savivaldybės subjektų vadovų ir darbuotojų suprantama atsakomybė dėl auditų rezultatų ir rekomendacijų vykdymo bei Tarnyboje veikianti rekomendacijų įgyvendinimo stebėsena lemia, kad audito rekomendacijos yra įvykdytos arba vykdomos. Tai rodo atliktų auditų veiksmingumą.
Pastaba. Su Tarnybos 2021 metų veiklos ataskaita (visa apimtimi) bei atliktų auditų ataskaitomis ir auditų išvadomis galima susipažinti interneto svetainėje adresu https://www.utena.lt/index.php/lt/kontroles-ir-audito-tarnyba
Daiva Karalienė
Utenos rajono savivaldybės kontrolierė