Aktualijos

Utena jungiasi prie
Prisitaikymo prie klimato
kaitos misijos chartijos

Utenos rajono savivaldybės administracija 2022 m. lapkričio 10 d. iš Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos NCP (Mokslų tarybos) gavo kvietimą jungtis prie Europos Sąjungos prisitaikymo prie klimato kaitos misijos ir užpildyti klausimyną. Išnagrinėjus klausimyno atsakymus, Utenos rajono savivaldybė buvo atrinkta ir pakviesta prisijungti ir pasirašyti Chartiją (Europos Komisijos 2022 m. gruodžio 6 d. raštas ,,Dėl klimato kaitos programos“). Pasirašydami Chartiją, išreikšime: suinteresuotumą ir norą spręsti su klimato kaita susijusius iššūkius; bendradarbiauti ir derinti ketinimus su kitomis pasirašiusiomis Chartiją organizacijomis/institucijomis; plėtoti veiklą savo savivaldybės teritorijoje, kad būtų pasiekti prisitaikymo tikslai. Sprendimo projektu siekiama išreikšti vietos valdžios ryžtą, telkti bendruomenę, plėtoti bendradarbiavimą ir tikslus klimato kaitos misijoje. Chartijos pasirašymas suteiks galimybę naudotis misijų įgyvendinimo platformos paslaugomis, t. y. platformoje bus: galimybė gauti žinių ir susipažinti su metodais, taikomais atliekant su klimato kaita susijusios rizikos vertinimus; suteikiama galimybė susipažinti su kitų regionų geriausios patirties pavyzdžiais ir informuojama apie naujausius mokslinių tyrimų rezultatus; padedama susieti šiuos pavyzdžius ir mokslinių tyrimų rezultatus su vietos prisitaikymo planais, veiksmų planais ir prisitaikymo būdais; suteikiama galimybė naudotis priemonėmis ir susipažinti su pavyzdžiais ir geriausia patirtimi, kaip bendrauti ir bendradarbiauti su piliečiais; teikiami patarimai dėl galimų viešųjų ir privačiųjų prisitaikymo misijos finansavimo šaltinių. Utenos rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-283 ,,Dėl prisijungimo prie Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos chartijos“ nusprendė prisijungti prie Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos chartijos ir ją pasirašyti įgaliojo Utenos rajono savivaldybės merą Alvydą Katiną, jam nesant – mero pavaduotoją Vitalijų Šeršniovą. Utenos rajono savivaldybės meras A. Katinas Prisitaikymo prie klimato kaitos misijos chartiją pasirašė 2023 m. sausio 13 d.

Utenos rajono savivaldybės administracija