Aktualijos

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų konkursui

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų konkursui pagal Prevencinių priemonių sąrašą. Paraiškų teikimas pratęstas iki 2022 m. gegužės 9 d. 17:00 val. Paraiškos pristatomos į Utenos rajono savivaldybės administraciją (Utenio a. 4, 103 kab.), taip pat gali būti pateiktos paštu,  registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba per Administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt). Kitais būdais (faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais) išsiųstos paraiškos nevertinamos. Jeigu paraiška pateikiama paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena. Už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Kartu su paraiška pateikiami visi paraiškos formoje nurodyti dokumentai. Projektų finansavimo tvarkos aprašas ir projektų paraiškos forma yra interneto svetainėje https://www.utena.lt → Aplinkos apsauga → Medžiojamųjų gyvūnų prevencinės priemonės.
Paraiškas Utenos rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimui gali teikti kiekvienas žemės sklypo savininkas, valdytojas ar naudotojas, kuriame medžioklė nėra uždrausta, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones (netaikoma medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti). Finansiškai remiamos žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinančių žalos Prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, priemonės:
– repelentų pirkimas;
– želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
– aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
– medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
– laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinė obels) pirkimas ir įveisimas;
– stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimas ir (ar) priežiūra. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti nemažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami;
– specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
– papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
– miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
– laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
– bebraviečių ardymo darbai;
– kitos priemonės, kurios atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, reikalavimus ir kurias galima priskirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamoms priemonėms.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599, el. paštu rasa.kaziliuniene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija