Aktualijos

Programa – į pagalbą kovojant su
priklausomybėmis

Utenos rajono savivaldybės taryba lapkričio mėnesio posėdyje patvirtino Utenos rajono savivaldybės priklausomybių nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų prevencijos ir gydymo 2023–2028 m. programą.
Programos būtinumą lėmė Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2020 metų ataskaita, kurioje nustatyta, kad Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos iškeltą uždavinį – „sumažinti alkoholinių gėrimų, tabako vartojimą, neteisėtą narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir prieinamumą bei azartinių lošimų, kompiuterinių žaidimų ir pan. prieinamumą“ – atspindintys Utenos rajono rodikliai yra blogesni už Lietuvos vidurkį, tik šiek tiek yra mažesnis gyventojų skaičius, tenkantis vienai tabako licencijai.
Tarp prioritetinių problemų ataskaitoje buvo iškeltas rodiklis „mirtingumas nuo alkoholio sąlygotų priežasčių 100 000 gyventojų“. 2020 m. Lietuvoje nuo alkoholio sąlygotų priežasčių mirė 608 žmonės, Utenos rajono savivaldybėje – 14 žmonių, tačiau mirtingumo rodiklis viršijo 1,7 karto Lietuvos vidurkio rodiklį, jo didėjimo tendencija stebima nuo 2018 m.
Programai parengti buvo sudaryta darbo grupė iš 10 narių. Preliminarus savivaldybės biudžeto lėšų poreikis programos priemonėms vykdyti 1 metams – 297 910,00 Eur, taip pat 100 000,00 Eur vaizdo kameroms mokyklose bei 30 000,00 Eur jaunimo erdvei įrengti. Dalis priemonių jau dabar yra finansuojamos iš savivaldybės biudžeto lėšų, įstaigų bendrųjų asignavimų ir tikslinės valstybės biudžeto dotacijos visuomenės sveikatos priežiūrai.
Programos tikslas – stiprinti savivaldybės gyventojų, ypač vaikų ir jaunimo, švietimą, aiškinant alkoholio, narkotikų ir tabako žalą asmenybei, šeimai ir visuomenei, gerinti saugumą ir sveikatą, mažinant priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimą, pasiūlą bei paklausą.
Programoje pateikiama situacijos analizė, legalaus alkoholio suvartojimo Lietuvoje 2010–2021 metais, mirtingumo nuo alkoholio ir narkotikų sąlygotų priežasčių Utenos rajone ir Lietuvoje 2011–2020 m. 100 000 gyventojų rodikliai, sergančių asmenų skaičius pagal diagnozę psichikos ir elgesio sutrikimai dėl kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo ir kt. Programoje numatomas jos finansavimas, įgyvendinimo rezultatai ir vertinimo kriterijai, taip pat ir galimos nesėkmės.
Įgyvendinant programą numatoma:
* vykdyti priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos priemones, ypač tarp vaikų ir jaunimo. Bus siekiama, kad kuo daugiau jaunimo ir kitų bendruomenės tikslinių grupių būtų supažindinta su žalingu alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų poveikiu asmens ir visuomenės sveikatai;
* kurti sveiką darbo, mokymosi, ugdymo ir gyvenamąją aplinkas, vaikams ir jaunimui pasiūlyti daugiau laisvalaikio alternatyvų;
* kelti programą vykdančių specialistų kvalifikaciją;
* plėtoti savivaldybės įstaigų, organizacijų, bendruomenių, NVO bendradarbiavimą priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos, mažinimo ir kontrolės srityse;
l teikti kompleksinę pagalbą pagal asmenų pasirinktą gydymo ar kitos pagalbos rūšį, didinti paslaugų prieinamumą;
*bus sumažinta pažeidimų, susijusių su alkoholio ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimu ugdymo įstaigose, viešose vietose.
Utenos rajono savivaldybės administracija