Aktualijos

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 11-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1.1 papunkčiu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-Valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.3.4 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135 redakcijos), 67 punktu:
⦁ Šaukiu 11-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. gruodžio 17 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
⦁ Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-296 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
⦁ Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.
⦁ Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo.
⦁ Dėl Utenos regiono plėtros tarybos steigimo.
⦁ Dėl atstovo į Utenos regiono plėtros tarybos kolegiją delegavimo.
⦁ Dėl pritarimo projektui „Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas derinant verslo modelius ir kūrybiškumą ekologiškame, jauname ir perspektyviame versle“.
⦁ Dėl atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio UAB „Agrenta“.
⦁ Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Švyturys – Utenos alus“.
⦁ Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo AB „Utenos trikotažas“.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. TS-290 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ pakeitimo.
⦁ Dėl asmenų skyrimo į viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ valdybą ir įgaliojimo balsuoti visuotiniame dalininkų susirinkime.
⦁ Dėl VšĮ Utenos ligoninės metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimo.
⦁ Dėl savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto ir nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninei pagal turto patikėjimo sutartį.
⦁ Dėl sutikimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal panaudos sutartį projektui ,,Bendradarbystės centro „Spiečius“ įgyvendinti.
⦁ Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (nešiojamuosius kompiuterius) Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
⦁ Dėl savivaldybės būsto nuomos.
⦁ Dėl įgaliojimų suteikimo Utenos rajono savivaldybės merui vertinti savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų veiklą.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-331 „Dėl VšĮ Utenos ligoninės išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvų nustatymo“ pakeitimo.
⦁ Dėl Edvino Ašoklio darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
⦁ Dėl Daliaus Drungos darbo užmokesčio pastoviosios dalies dydžio didinimo karantino metu.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės metų mokytojo premijos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės gabių mokinių apdovanojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
⦁ Dėl Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
⦁ Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą sumažinimo.
⦁ Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2020 m. veiklos ataskaitai.
⦁ Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniam asmeniui, ūkininkaujančiam žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone.
⦁ Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės įstatų pakeitimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus skyrimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifo nustatymo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine kriterijų patvirtinimo.
⦁ Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimo 2020 m. rugsėjo 24 d. Nr. TS-255 „Dėl Utenos rajono savivaldybės Utenos, Sudeikių, Kuktiškių, Saldutiškio, Leliūnų, Užpalių, Daugailių ir Tauragnų seniūnijų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo ir (ar) keitimo, gyvenamųjų vietovių panaikinimo ir pavadinimų suteikimo“ pakeitimo.
⦁ Dėl sutikimo finansuoti Vaišnoriškių kaimo kelio atkarpos (nuo tilto, einančio per Būkos upę, iki Vaišnoriškių kaimo gyvenvietės pabaigos) asfalto dangos įrengimo darbus.
⦁ Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
Savivaldybės meras Alvydas Katinas