Aktualijos

Patvirtintos pagrindinių kuro rūšių kainos, taikomos būsto šildymo
ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti, nustatant šių išlaidų
kompensacijų dydį nepasiturintiems gyventojams

Utenos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į rinkos pokyčius, patvirtino vidutines malkų, medienos briketų, pjuvenų granulių, durpių briketų, akmens anglių, dyzelinio krosnių kuro ir suskystintų dujų balionuose kainas, kurios bus taikomos išimtinai tik būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti, nustatant šių išlaidų kompensacijų dydį nepasiturintiems gyventojams. Būsto šildymo išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. Įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad apskaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens išlaidas, centralizuotai tiekiamos šilumos, karšto vandens, kitų būstui šildyti ir karštam vandeniui ruošti naudojamų energijos ir kuro rūšių, kurių kainos reguliuojamos, taip pat geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti sąnaudos įvertinamos pagal įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas kainas, taikant vienanares ar dvinares centralizuotai tiekiamos šilumos kainas, o kuro, kurio kainos nereguliuojamos ir už kurį atsiskaitoma kas mėnesį pagal apskaitos prietaisų rodmenis, – pagal nustatytas tiekėjų kainas. Pagal savivaldybėse patvirtintas vidutines kainas yra įvertinamos kietojo ar kitokio kuro, kurio faktinės sąnaudos kiekvieną mėnesį nenustatomos, sąnaudos. Kuro kainas Utenos rajono savivaldybės taryba patvirtino dar 2018 m. (Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo 52 punktas.) Kadangi kuro kainos kinta kasmet, todėl atskirų kuro rūšių kainos, naudotinos kompensacijoms apskaičiuoti, nustatomos metams. 2021–2022 metų šildymo sezoną buvo taikomos tokios kito kuro kainos: mišrios malkos – 25,60 Eur/m3, akmens anglys – 0,15 Eur/kg, medienos briketai – 0,15 Eur/kg, durpių briketai – 0,14 Eur/kg. 2021 metais buvo paskirtos kito kuro kompensacijos 472 asmenims, išmokėta 61,0 tūkst. Eur, 2022 m. I pusm. – 416 asmenų, išmokėta 41, 8 tūkst. Eur. Smarkiai išaugus energijos ir kuro kainoms, galima prognozuoti, kad 2022 m. II pusmetį lėšų poreikis kompensacijoms išmokėti išaugs dvigubai. Naujai nustatytos kainos bus taikomos skaičiuojant 2022 m. spalio mėn.–2023 m. rugsėjo mėn. būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijas. Ruošiantis nustatyti naujas kainas, Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinės reikalų ir sveikatos apsaugos skyrius atliko pagrindinių kuro rūšių (malkų, medienos briketų, pjuvenų granulių, durpių briketų, akmens anglies, dyzelinio krosnių kuro ir suskystintų dujų balionuose) tiekėjų apklausą. Buvo apklausta po 3 tiekėjus. Remiantis gautais rezultatais buvo patvirtintos pagrindinių kuro rūšių vidutinės kainos (įskaitant PVM ir vidutines transportavimo išlaidas), taikomos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti, nustatant šių išlaidų kompensacijų dydį nepasiturintiems gyventojams: mišrių malkų – 49,39 Eur/m3, akmens anglių – 0,45 Eur/kg, durpių briketų – 0,29 Eur/kg, pjuvenų granulių – 0,61 Eur/kg, medienos briketų – 0,48 Eur/kg, suskystintų dujų balionuose – 1,52 Eur/kg, dyzelinio krosninio kuro – 1,28 Eur/ltr.

Utenos rajono savivaldybės
administracija