Aktualijos

Nuo kovo 4 d. įsigalios „vieno langelio“ principas teikiant dokumentus miško kirtimams

Valstybinė miškų tarnyba informuoja, kad nuo 2024 m. kovo 4 d. įsigalioja nauja „Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo“ redakcija, kurios 371.1 punktas nustato, kad, kreipiantis leidimo kirsti mišką per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), pareiškėjas turės pateikti užpildytą minėto tvarkos aprašo 5 priedo I dalį, o Saugomų teritorijų direkcija vieno langelio principu per 10 darbo dienų nuo minėto priedo pateikimo datos užpildys minėtos tvarkos aprašo 5 priedo II dalį ir pateiks motyvuotą išvadą dėl poveikio aplinkai reikšmingumo.

Naujoji teisės akto redakcija taip pat nustato, kad reikšmingumo nustatyti ir šio priedo teikti neprivaloma, kai yra galiojanti išvada dėl numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kurioje nurodyta, kad poveikis „Natura 2000“ teritorijai nebus reikšmingas, arba numatoma vykdyti:

  • 371.1.1. specialiuosius biologinės įvairovės palaikymo miško kirtimus, skirtus saugomų rūšių ir (ar) Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių gerai apsaugos būklei išsaugoti ir atkurti;
  • 371.1.2. sanitarinius miško kirtimus, kuriais kertamos tik žalių eglių vėjavartos, vėjalaužos, snieglaužos, labai pažeistos eglės iki medžių liemenų pavojingų kenkėjų apsigyvenimo jose, eglės su medžių liemenų pavojingais kenkėjais iki pirmųjų lėliukių susiformavimo;
  • 371.1.3. ugdomuosius miško kirtimus;
  • 371.1.4. pavojų keliančių medžių kirtimą;

Kai teikiamas vidinės miškotvarkos projektas, kuriame Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir jų artimoje aplinkoje detalizuotos miškų ūkio veiklos, kurioms vykdyti išduodami leidimai, organizatorius (užsakovas) kreipiasi į direkciją dėl išvados ir pateikia informaciją užpildydamas Tvarkos aprašo 5 priedo I dalį. Reikšmingumo nustatyti ir šio priedo pildyti neprivaloma, jeigu vidinės miškotvarkos projektu projektuojamos miško ūkinės veiklos, kurioms vykdyti nereikalingi leidimai, ir (ar) projektuojamos ar patikslinamos saugomų rūšių ar Europos Bendrijos svarbos buveinių apsaugos ir (ar) tvarkymo priemonės, reikalingos Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos apsaugai valdyti, arba tik nustatomi kompensacijai, išmokamai pagal Saugomų teritorijų įstatymą, apskaičiuoti reikalingi dydžiai. Direkcija per 15 darbo dienų nuo minėto priedo pateikimo datos užpildo tvarkos aprašo 5 priedo II dalį ir priima išvadą.

Kai teikiamas miškotvarkos projektas, kuriame Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose ir jų artimoje aplinkoje nedetalizuotos miškų ūkio veiklos, organizatorius (užsakovas) kreipiasi į VSTT dėl išvados ir pateikia užpildytą Tvarkos aprašo 1 priedo bendrąją ir A dalis. Tokį prašymą VSTT nagrinėja ir išvadą rengia Tvarkos aprašo 25–27 punktuose nustatyta tvarka.

Tai pat 2024 m. kovo 4 d. įsigalioja nauja Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ redakcija, kurioje keičiasi leidimų išdavimo trukmė. Sprendimas dėl leidimo išdavimo priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo jį išduoti ir kitų reikalingų dokumentų pateikimo elektroniniu būdu per ALIS arba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų (išskyrus stichines miškų nelaimes, kai tai numatyta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakyme Nr. D1-747 „Dėl specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo“ (toliau – Specialiosios apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonės), kai:

  • VMT prašo pateikti išvadą Aprašo 22 punkte nurodytu atveju;
  • pagrindinį miško kirtimą planuojama vykdyti privačiame žemės sklype, kuriame miško žemė užima iki 3 ha, kai nepatvirtintas vidinės miškotvarkos projektas;
  • miško kirtimą (išskyrus sanitarinį) numatoma vykdyti saugomoje teritorijoje, kuri įsteigta arba nustatyta Saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka.

Kai su prašymu išduoti leidimą pateikiamas biržės brėžinys ne skaitmeniniu plotiniu vektoriniu formatu su biržės posūkio taškų koordinatėmis, sprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo terminas pratęsiamas 5 darbo dienoms.

Nuo 2024 m. kovo 4–osios atsiranda ir nauji punktai susiję su poveikio aplinkai vertinimu:

  • kai miško kirtimas planuojamas Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje ir (ar) jos artimoje aplinkoje, valstybinio miško valdytojas, privataus miško savininkas, naudotojas, servituto turėtojas ar jų įgaliotas asmuo kartu su prašymu išduoti leidimą per ALIS turi pateikti užpildytą Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos apraše nustatytą Planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo formą, kai tai privaloma;
  • kai išvadoje dėl reikšmingumo nurodyta, kad miško kirtimų poveikis „Natura 2000“ teritorijai gali būti reikšmingas, turi būti atliekamas numatomų vykdyti miško kirtimų poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka ir kartu su prašymu išduoti leidimą, pateikiamas galiojantis PAV sprendimas, pagal kurį planuojama ūkinė veikla atitinka teisės aktų reikalavimus ir nedarys reikšmingo neigiamo poveikio aplinkai.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.