Aktualijos

Finansinė parama medžiojamųjų
gyvūnų daromos žalos
prevencijos priemonėms įgyvendinti

nformuojame, kad iki 2023 m. balandžio 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracija priima paraiškas finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti.
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. AĮ – 659 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ patvirtintu Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašu žemės sklypo, kuriame medžioklė nėra uždrausta, savininkas, valdytojas ar naudotojas, numatęs įdiegti savo žemės sklype prevencines priemones, gali pateikti paraišką ir gauti finansinę paramą šioms priemonėms įgyvendinti:
– repelentų pirkimas;
– želdinių ir žėlinių apdorojimo repelentais darbai;
– aptvėrimo tvoromis, apsauginėmis juostomis darbai ir šiems darbams atlikti reikalingų medžiagų pirkimas;
– medelių individualių apsaugos priemonių pirkimas ir jų įrengimas;
– laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas gerinančių želdinių (miškinės kriaušės ir miškinės obels) pirkimas ir įveisimas;
– stumbrų natūralias mitybos sąlygas gerinančių augalų (avižos, dobilai, žieminiai kviečiai, rapsai, vikiai, žirniai ir kiti pupiniai augalai, išskyrus augalus, įrašytus į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą) pasėlių sistemos, skirtos stumbrams atitraukti nuo žalos darymo žemės ūkio pasėliams, įveisimas ir (ar) priežiūra. Įveisiamų augalų pasėlių sistema – miško supami ne mažiau kaip 5 atskiri žemės sklypai (kiekvieno sklypo užimamas plotas turi būti ne mažesnis kaip 1 ha), kuriuose stumbrų ištrypti ar nuėsti augalų pasėliai nuolat atsėjami arba pakeičiami;
– specialieji miško kirtimai, kurių tikslas – papildomas elninių žvėrių maitinimas žiemą;
– papildomo elninių žvėrių šėrimo miško kirtimo atliekomis darbai;
– miško aikščių šienavimas, kuriuo siekiama miško aikštes išlaikyti patraukliomis elninių žvėrių mitybos vietomis, ir nupjautos augalijos krovimas į krūvas;
– laižomosios druskos pirkimas ir laižyklų įrengimas;
– bebraviečių ardymo darbai;
– kitos priemonės, kurios atitinka įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais yra nustatytos savivaldybių funkcijos aplinkosaugos srityje, reikalavimus ir kurias galima priskirti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos rekomenduojamoms priemonėms;
– Medžiojamųjų gyvūnų ūkiniams gyvūnams daromos žalos prevencijos priemonių įsigijimas ir įrengimas (specialios tvoros, elektriniai piemenys ir pan.).
Tvarkos aprašo nuostatos netaikomos medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai atlyginti. Medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencinių priemonių diegimo Utenos rajone projektų finansavimo tvarkos aprašą ir paraiškos formą rasite savivaldybės interneto svetainėje https://www.utena.lt/index.php/lt/medziojamuju-gyvunu-prevencines-priemones.
Smulkesnę informaciją teikia Utenos rajono savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja Rasa Kaziliūnienė, tel. 8 (389) 61599; el. paštu rasa.kaziliuniene@utena.lt.
Utenos rajono savivaldybės administracija