Aktualijos

Alvydas Malinauskas: mes turime pagerbti visus žuvusius už Lietuvos laisvę

Vytautas KAZELA. Redakcija gavo Alvydo Malinausko laišką apie netikslumus Savanorių sąrašuose ir atminimo lentose. Su panašiais netikslumais susiduriame leisdami knygas, kada įvairiuose šaltiniuose informacija skiriasi, o juk už tų sąrašų konkretūs žmonės, mūsų tautos istorija. A. Malinauskas šiuo metu prikaustytas prie neįgaliojo vežimėlio, bet tai netrukdo jam darbuotis archyvuose ir po trupinėlį rankioti Vyžuonų ir Leliūnų istoriją. Prieš spausdindami jo patikslintą Leliūnų valsčiaus savanorių sąrašą, nutarėme susitikti su kraštotyrininku.
„Priklausau Vyžuonų parapijai, netgi savo gyvenamąją vietą esu deklaravęs Vyžuonose, tačiau gyvenu Leliūnų seniūnijoje, todėl mane vienodai domina tiek Vyžuonų, tiek Leliūnų istorija. Kažkada Šileikiai, Maželiškiai priklausė Debeikių valsčiui, o Leliūnų valsčiaus visai nebuvo. Leliūnų valsčius įkurtas tik 1919 metais. Todėl ir atsiranda įvairių neaiškumų. Pavyzdžiui, iš Aknystėlių kaimo kilę keturi savanoriai. Stodami į savanorius trys užsirašo kaip Leliūnų valsčiaus, o vienas kaip Debeikių. Taip jis priskiriamas Debeikams, nors jo namai priklausė Leliūnų parapijai ir Leliūnų valsčiui.
Įdomi šio žmogaus istorija – jis dingo mūšyje ir buvo įrašytas į žuvusiųjų sąrašus. Dar vienas įdomus atvejis: vienas ne šio krašto savanoris, žuvęs Leliūnų valsčiaus teritorijoje, buvo įrašytas į sąrašus, o kiti du neįrašyti. Bet juk taip negalima. Tai yra kažkoks nesusikalbėjimas tarp bendruomenės ir valdininkų. Man skaudu, kad žmonės, atvykę iš Alytaus krašto ir padėję galvas Leliūnų krašte, yra neįrašyti į sąrašus. Mes juos užmiršome.
Prieš porą metų, kai rengiau žygį partizanų takais, nutarėme aplankyti ne tik partizanų, bet ir savanorių kapus ir paminėti jų žūties šimtąsias metines. Seniūnija gavo šiek tiek lėšų ir nudažė paminklą žuvusiems savanoriams, todėl ir dabar tas paminklėlis gražiai atrodo. Ant to paminklo yra visų trijų žuvusių savanorių pavardės, o sąrašuose dviejų nėra. Jie žuvo Gudeliškių kaime, netoli Leliūnų, ir ten buvo palaidoti. 1935 metais jų palaikai iškasti ir iškilmingai palaidoti Leliūnuose. Dabar išlikęs tiktai paminklas, o savanorių kapai užlaidoti.
Gal toks ir buvo tikslas? Bet mes turime pagerbti visus tuos, kurie žuvo už mūsų laisvę. Laikraštis lieka archyvuose, todėl būtų prasminga paskelbti šį mano patikslintą sąrašą ir visi juo galėtų naudotis“, – sakė A. Malinauskas.
O mes tai ir darome.
Leliūnų valsčiaus savanoriai
Žuvę prie Leliūnų
Žuvo mūšyje su bolševikais ties Gudiškiais.
Jurgis Surdokas, Vinco, g. 1900 m., gyv. Babraunykų k., Simno vlsč., Alytaus apskr., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 5-osios kuopos karys (savanoris).
Juozas Jurgelevičius, Motiejaus, g. 1896 m. Alytaus m., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko žvalgų komandos vyresnysis puskarininkis (šauktinis).
Nežinomas Lietuvos karys.
Žuvę mūšyje su bolševikais ties Kamariškiais
Baziliauskas Antanas, Antano sūnus. Gimė 1898 10 25 Antkalniškių k., Plokščių vlsč. (Šakių r.). Mirė 1919 08 22 Kamariškių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Apdovanojimas išd. tėvui, gyv. Gelgaudiškio vlsč., Višinskų k. Įst. sav. 1919 01 21. Sav. LKKSK 1932 04 12. Žuvo mūšyje su bolševikais ties Kamariškiais. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8294, išduotas 1932 04 30.
Aknystėlių kaimas

 1. Baliūnas Domas, Juozo sūnus. Gimė 1899 07 13 Aknystėlės k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Mirė 1919 09 29. Apdov. išd. motinai Agotai, 61 m. amž. Įst. sav. 1919 08 19 į 1 p.p. Nukautas fronte. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3974, išduotas 1929 11 13.
 2. Načiūnas Juozas, Petro sūnus. Gimė 1894 12 15 Aknystėlės k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 11–1921 10 16. 1928 m. gyv. Joniškio vlsč., Garšvėnų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1207, išduotas 1928 10 31.
 3. Sadauskas Povilas, Jono sūnus. Gimė 1898 12 23 Aknystėlių k. Debeikių vlsč. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 09 22. Dingęs mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4330, išduotas 1929 12 21 pamotei Marijonai, gyv. Debeikių mstl. (ji gaudavo 34 Lt pensiją).
 4. Tamašiūnas Jonas, Juzefos sūnus. Gimė 1897 06 16 Aknystėlių (Antanuvkos) k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 01–1921 10 28. 1927 m. gavo žemės Vilkaviškio apskr., Alvito vlsč., Guzelių dvare (?). Apdovanojimo liudijimas Nr. 6405, išduotas 1931 02 25.
  Ažugirių kaimas
 5. Michailovas Teodoras. Gimė 1902 m. Rusijoje. Tarnavo sav. 1919 10 02–1922 04 15. 1928 m. gyv. Utenos apskr., Leliūnų vlsč., Ažugirių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1187, išduotas 1928 10 31.
  Baltenių kaimas
 6. Petronis Mikas, Jono sūnus. Gimė 1884 09 29 Baltenių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 03 15–1920 03 18. 1929 m. gyv. Utenos mst., 1938 m. – Kauno mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5274, išduotas 1930 06 25.
  Buivydų kaimas
 7. Juciūnas Povilas, Zigmo sūnus. Gimė 1896 12 09 Buivydų I k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 08 09–1922 01 14. 1929 m. gyv. Skiemonių vlsč., Juškonių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3120, išduotas 1929 08 09.
  Gudeliškių kaimas
 8. Rasikas Ignas, Kazio sūnus. Gimė 1900 02 16 Gikonių k., Skiemonių vlsč. (Anykščių r.). Jaun. puskarininkis. Tarnavo sav. 1919 12 09–1922 11 07. 1933 m. gyv. Leliūnų vlsč., Gudeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9147, išduotas 1933 04 26.
  Kamariškių kaimas
 9. Zaranka Stasys, Jono sūnus. Gimė 1899 05 06 Kamariškių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 09–1920 04 01. 1928 m. gyv. Leliūnų vlsč., Žvirinkos k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1538, išduotas 1929 02 19.
 10. Zaranka Bronius, Antano sūnus. Gimė 1901 08 23 Rusijoje, Petrapilyje. Kilęs iš Utenos apskr. Leliūnų vlsč. Kamoriškių k. Tarnavo nuo 1919 05 04. 1928 m. gyv. Utenos apskr. ir vlsč. Gediminų k. (buv. Utenos dvaras). Apdovanojimo liudijimas Nr. 454, išduotas 1928 08 14.
  Krunkiškio kaimas
 11. Slapšys Jonas, Igno sūnus. Gimė 1896 12 01 Krunkiškio k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 08 04–1922 01 08. 1929 m. gyv. Leliūnų vlsč., Grudeliškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4464, išduotas 1930 02 15.
 12. Slapšys Mikas, Igno sūnus. Gimė 1901 07 08 Krunkiškio k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Ats. jaun. puskarininkis. Tarnavo 1919 06 10–1920 06 22. 1928 m. gyv. Tauragės mst. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1901, išduotas 1929 03 26.
  Leliūnų miestelis
 13. Sabalis Stasys, Vinco sūnus. Gimė 1893 05 16 Leliūnų mstl., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 05 01. 1929 m. gyv. Leliūnų vlsč., III Aksnytėlių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3446, išduotas 1929 08 21.
 14. Sinkevičius Liudas, Jono sūnus. Gimė 1895 I p. Leliūnų mstl., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Vyčio Kryžiaus kavalierius (Nr. 682). 1 p.p. 1919 06 14–1920 06 19. Lietuvos kariuomenės invalidas. 1928 m. gyv. Telšių mst., nuo 1929 m. – Kaune. LKKSA – apdov. sav. medaliu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5916, išduotas 1930 11 11.
  Liveikių kaimas
 15. Audenis Adolfas, Antano sūnus. Gimė 1901 12 07 Liveikių I k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Šį apdov. pametė, per klaidą gavo antrą Nr. 4710, 1930 02 15 (grąžintas, yra byloje). Tarnavo 1919 06 17–1921 10 24. 1928 m. gyveno Tauragės apskr., Gaurės vlsč., Kiukiškių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 975, išduotas 1928 09 29.
 16. Strazdas Jonas, Juozo sūnus. Gimė 1900 02 03 Liveikių I k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Mirė 1920 10 09. Įstojo sav. 1919 08 15. Buvo nukautas. Apdov. prašė sesuo Julė Vytienienė, gyv. Utenos apskr., Leliūnų vlsč., Liveikių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8619, išduotas 1932 06 11.
  Pagirių vienkiemis
 17. Grušeckas Jonas, Jeronimo sūnus. Gimė 1902 12 09 Pagirių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 04–1920 11 25. 1929 m. gyv. Vyžuonų vlsč., Dobrovolių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3563, išduotas 1929 08 21.
 18. Siniakovas Evstafijus, Artemijaus sūnus. Gimė 1896 10 24 Girių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Puskarininkis. 8 p. p. sav. 1919 06 01–1923 06 07. Gyv. Salako vlsč., Galinių k., tarnavo Zarasų apskr. pasienio policijoje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9249, išduotas 1933 06 30.
  Pakermėžio kaimas
 19. Beivydas Antanas, Adomo sūnus. Gimė 1896 11 01 Pakermėžio k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 09 04–1922 01 14. Sav. LKKSK 1932 05 17 prot. Nr. 202. 1932 m. gyv. Utenos apskr., Užpalių mstl. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8494, išduotas 1932 05 31.
  Poežerių kaimas
 20. Petronis Stasys, Antano sūnus. Gimė 1897 08 27 Poežerių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 10–1922 09 07. 1933 m. gyv. Utenos apskr. Anykščių vlsč. ir stotyje. Komisija 1935 02 27 prot. Nr. 298 pripažino savanoriu. Apdovanojimo liudijimas Nr. 9592, išduotas 1935 04 30.
  Sabelkų kaimas
 21. Inčėrauskas Antanas, Vinco sūnus. Gimė 1889 06 01 Sabelkų k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Grandinis. Įst. sav. 1919 07 21. 1928 m. gyv. Anykščių vlsč., Kurklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1216, išduotas 1928 10 31.
 22. Inčirauskas Vladas, Vinco sūnus. Gimė 1892 09 06 Sabelkų k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 01–1920 07 15. 1929 m. gyv. Utenos vlsč., Nemeikšių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3566, išduotas 1929 08 21.
  Spraguičio vienkiemis
 23. Karosas Kazys, Jurgio sūnus. Gimė 1901 12 23 Spraguičio vns., Leliūnų vls. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 07 30–1920 07 15. 1930 m. gyv. Kaune. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5971, išduotas 1930 12 14.
  Stabulankių kaimas
 24. Keblis Vladas, Adomo sūnus. Gimė 1898 05 30 Stabulankių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1921 02 09. 1930 m. gyv. Joniškio vlsč., Alkūnų dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 6611, išduotas 1931 03 31.
 25. Vigelis Antanas, Augustino sūnus. Gimė 1901 08 18 Stabulankių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 07 22–1920 09 18. 1930 m. gyv. Joniškio vlsč. ir k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5738, išduotas 1930 10 31.
  Subačių kaimas
 26. Bražionis Justas, Domo sūnus. Gimė 1896 08 15 Subačių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Vyr. puskarininkis. Įst. sav. 1919 06 12. 1930 m. tarnavo pasienio policijoje Utenos apskr. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4722, išduotas 1930 02 15.
  Šaibokiškio kaimas
 27. Šovinis Jeronimas, Prano sūnus.Gimė 1898 05 22 Šaibokiškio k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1920 04 28–1920 11 27, paleistas dėl ligos. 1928 m. gyv. Utenos apskr., Anykščių vlsč., Kurklių dv. Apdovanojimo liudijimas Nr. 5322, išduotas 1930 06 25. Palaidotas Burbiškių kapinėse.
  Šlapesių kaimas
 28. Vaičius Matas, Igno sūnus. Gimė 1895 09 20 Šlapesių k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 05 30–1920 06 15. 1928 m. gyv. Aluntos vlsč., Mokilių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2165, išduotas 1929 04 17.
  Trumbatiškio (Kalteriškių) palivarkas
 29. Labudis Vladas, Fausto sūnus. Gimė 1901 11 15 Trumbatiškio (Kalteriškių) plv., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Mirė 1919 06 16. Apdov. išd. tėvui, gyv. Leliūnų vlsč., Gikonių k. Įst. sav. 1919 05 06. Mirė karo ligoninėje per neatsargumą sužeistas kito kareivio. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8523, išduotas 1932 05 31.
  Valundiškių vienkiemis
 30. Juodzevičius Jonas, Juozo sūnus. Gimė 1899 04 04 Valundiškių vns., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 06 19–1921 10 01. 1932 m. gyv. Utenos apskr., Joniškio vlsč., Karalinovos vns. Apdovanojimo liudijimas Nr. 8348, išduotas 1932 04 30.
  Velikūnų kaimas
 31. Kisielius Jonas, Prano sūnus. Gimė 1899 07 04 Velikūnų I k., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo sav. 1919 09 18–1922 01 14. 1928 m. gyv. Leliūnų vlsč., Žvėrininkų k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 1685, išduotas 1929 02 19.
  Versmyno palivarkas
 32. Šileika Kazys, Felikso sūnus. Gimė 1899 05 01 Versmyno plv., Leliūnų vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 13–1922 12 01. 1928 m. gyv. Utenos apskr. ir vlsč., Medenių k. Apdovanojimo liudijimas Nr. 2745, išduotas 1929 05 31.
  Neįrašyti Leliūnų savanorių atminimo lentoje
  Sadauskas Povilas, Jono sūnus. Gimė 1898 12 23 Aknystėlių k., Debeikių vlsč. (Anykščių r.). Tarnavo sav. 1919 06 12–1920 09 22. Dingęs mūšyje. Apdovanojimo liudijimas Nr. 4330, išduotas 1929 12 21. pamotei Marijonai, gyv. Debeikių mstl. (ji gaudavo 34 Lt pensiją).
  Neįrašyti žuvę prie Leliūnų savanorių atminimo lentoje
  Jurgis Surdokas, Vinco, g. 1900 m., gyv. Babraunykų k., Simno vlsč., Alytaus apskr., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko 5-osios kuopos karys (savanoris).
  Juozas Jurgelevičius, Motiejaus, g. 1896 m. Alytaus m., Lietuvos kariuomenės 1-ojo pėstininkų Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino pulko žvalgų komandos vyresnysis puskarininkis (šauktinis).
  Neįrašytas į sąrašą
  Šerepeika Balys, Jono sūnus. Gimė 1902 02 15 Viskėnų k., Pakalnių vlsč. (Utenos r.). Tarnavo 1919 06 12–1921 08 15. 1929 m. gyv. Kuktiškių vlsč., Višnelaukio vnk. Apdovanojimo liudijimas Nr. 3457, išduotas 1929 08 21.
  Nuoroda iš http://www.versme.lt/sav_d.htm Tačiau ne visi gali būti įtraukti į šį sąrašą, arba buvo neatidžiai peržiūrėtas sąrašas. Surinko Alvydas Malinauskas.