Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 6-OJO
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. balandžio 22 d. Nr. MP-26, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimo Nr. V-1471 „Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms būtinų sąlygų“ 1.3.4 papunkčiu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 6-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. balandžio 29 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ir Utenos rajono savivaldybės 2020 metų veiklos ataskaitoms.
 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2020 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-172 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl Investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, investicijų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 6. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Aveva“.
 7. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
 8. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
 9. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
 10. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo ,,Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
 11. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
 12. Dėl pritarimo UAB „Utenos autobusų parkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 13. Dėl pritarimo UAB „Utenos butų ūkis“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 14. Dėl pritarimo UAB „Utenos komunalininkas“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 15. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos komunalininkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
 16. Dėl pritarimo UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 17. Dėl UAB ,,Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo.
 18. Dėl pritarimo UAB „Utenos vandenys“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 19. Dėl pritarimo UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ 2020 m. veiklos ataskaitai.
 20. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 21. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2020 metų veiklos ataskaitai.
 22. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m. veiklos ataskaitai.
 23. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2020 m. veiklos ataskaitai.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo.
 25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-114 „Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio“ pakeitimo.
 26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl viešame aukcione parduodamo Utenos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
 28. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 29. Dėl turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį UAB „Utenos komunalininkas“.
 30. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
 31. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) nuomos.
 32. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Geštalto terapijos centrui.
 33. Dėl socialinių būstų pirkimo.
 34. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 35. Dėl aptarnavimo teritorijų priskyrimo Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms pagal ugdymo programas.
 36. Dėl Utenos rajono bendrojo ugdymo mokykloms mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2021–2022 mokslo metams nustatymo.
 37. Dėl Utenos Rapolo Šaltenio progimnazijos likvidavimo.
 38. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Daugailių pagrindinę mokyklą.
 39. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos r. Saldutiškio pagrindinę mokyklą.
 40. Dėl Utenos vaikų lopšelio – darželio „Pasaka“ laikino uždarymo.
 41. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos balsų skaičiavimo komisijos sudarymo, jos nuostatų ir slapto balsavimo biuletenio pavyzdžio patvirtinimo“ pakeitimo.
 42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl darbo grupės sudarymo“ pakeitimo.
 43. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašo patvirtinimo.
 44. Dėl Utenos rajono savivaldybės seniūnaičių išlaidų, susijusių su jų, kaip seniūnaičių, veikla, apmokėjimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo ir išmokos dydžio nustatymo.
 45. Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo.
 46. Dėl pritarimo susitarimo Nr. 1 Dėl 2019 m. vasario 21 d./kovo 13 d. bendradarbiavimo ir duomenų teikimo sutarties Nr. TP11-(7.7)-92/S9-22 pakeitimo sudarymui.
 47. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas prekybos išplėstose aptarnavimo vietose prie stacionarių viešojo maitinimo vietų arba nestacionariose maitinimo vietose (nestacionariose lauko kavinėse) išdavimą
 48. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
 49. Dėl socialinės globos kainos Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namuose nustatymo.
 50. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. TS-168 „Dėl neįgaliųjų reikalų komisijos prie Utenos rajono savivaldybės tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 51. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-191 „Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo.
 52. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. TS-301 „Dėl viešųjų vietų prekiauti ar teikti paslaugas Utenos rajono savivaldybės teritorijoje nustatymo“ pakeitimo.
 53. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Užpalių mstl.).
 54. Dėl žemės sklypų pirkimo Vyžuonaičio parko teritorijai.
 55. Dėl pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Saldutiškio sen.).
 56. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).
 57. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas