Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2020 m. birželio 18 d. Nr. MP-23
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 sprendimo Nr. TS-135 redakcijos), 67 punktu:

1. Šaukiu 6-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. birželio 25 d. 9.00 val.savivaldybės salėje.

2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus: 2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

2.2. Dėl trumpalaikės paskolos ėmimo.

2.3. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. 2.4. Dėl 2020 m. fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių nustatymo.

2.5. Dėl 2021 m. žemės mokesčio tarifų nustatymo.

2.6. Dėl 2021 m. valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos UAB „Kasandros grupė“.

2.7. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų nustatymo.

2.8. Dėl pritarimo projektui „Utenos rajono vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“.

2.9. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.

2.10. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų.

2.11. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybių aprašymų patvirtinimo.

2.13. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.

2.14. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčių tarifų, lengvatų ir mokėjimo terminų nustatymo. 2.15. Dėl sutikimo suteikti patalpas seniūnijų buveinėms įregistruoti Juridinių asmenų registre.

2.16. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 3, Utena) nuomos sutarties atnaujinimo su UAB „Elpama“.

2.17. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį. 2.18. Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono mokykloms.

2.19. Dėl Utenos specialiosios mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo. 2.20. Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo.

2.21. Dėl įgaliojimo suteikimo. 2.22. Dėl leidimo Utenos rajono savivaldybės administracijai nuomotis lengvuosius automobilius.

2.23. Dėl Utenos rajono savivaldybės ir miestelių herbų, kitų savivaldybės simbolių naudojimo ir vėliavų iškėlimo tvarkos patvirtinimo.

2.24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020-2022 metų melioracijos priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo.

2.25. Dėl pritarimo projekto rengimui, paraiškos teikimui ir finansavimo užtikrinimo.

2.26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-186 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo“ pakeitimo.

2.27. Dėl šeimos stiprinimo Utenos rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo.

2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

2.29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimo Nr. TS-214 „Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

2.30. Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidų kompensavimo iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo.

2.31. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.

3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras
Alvydas Katinas