Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS


POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. birželio 1 d. Nr. MP-135
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 104,126 punktais:
1. Šaukiu 6-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. birželio 8 d. 9.00 val. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.
1. Sudarau Utenos rajono savivaldybės tarybos 6-ojo posėdžio darbotvarkės projektą:
1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
2. Dėl Utenos rajono savivaldybės kolegijos sudarymo.
3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 14 d. sprendimo Nr. TS-69 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo.
2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Marijus Kaukėnas