Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS 1-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2023 m. sausio 26 d. Nr. MP-6
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu: 1. Šaukiu 1-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. vasario 2 d. 9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje. 1. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023-2025 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.

2. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2022 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2023 metų priemonių patvirtinimo.

4. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo. 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-228 „Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

6. Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo.

7. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2022 metų veiklos ataskaitai.

8. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2022 metų ataskaitos patvirtinimo.

9. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2022 metais ataskaitai.

10. Dėl Utenos rajono savivaldybės sportinės veiklos projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

11. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-306 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūrinės veiklos plėtros, nusikaltimų ir administracinių nusižengimų prevencinės veiklos, kokybiškos švietimo sistemos kūrimo, jaunimo užimtumo, ekonomikos skatinimo ir turizmo plėtros, kaimo rėmimo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

12. Dėl Utenos rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio 2023 metams nustatymo.

14. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo MB „Vega Market“. 15. Dėl Joneliškio bendruomenės projekto „Ąžuolų pieva“ dalinio finansavimo.

16. Dėl Alaušų melioracijos sistemų naudotojų asociacijos projekto „Tvarkome aplinką kartu“ dalinio finansavimo.

17. Dėl atlyginimo už vaiko, ugdomo pagal ikimokyklinio ugdymo programą, išlaikymą sumažinimo. 18. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolieriaus kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo motyvuoto siūlymo įgyvendinimo.

19. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo.

20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-231 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo” pakeitimo.

21. Dėl sutikimo įregistruoti Asociacijos „Odetos galerija“ buveinės adresą.

22. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų K. Ladygos g. 18, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos švietimo centrui.

23. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą.

24. Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo.

25. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo.

26. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl laikinųjų darbų pagal Utenos rajono savivaldybės užimtumo didinimo programą įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

27. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo Utenos rajono gyventojams dydžių nustatymo. 28. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai.

29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

30. Dėl valstybinės žemės sklypo Maironio g. 6a, Utenos mieste, nuomos.

31. Dėl pavadinimų ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Utenos m.).

32. Dėl Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių sąrašo patvirtinimo. 2. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Alvydas Katinas