Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2022 m. spalio 20 d. Nr. MP-29
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu: 1. Šaukiu 10-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. spalio 27 d., 9.00 val., savivaldybės posėdžių salėje.

 1. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
  1. Dėl Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2. Dėl didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičiaus nustatymo.
  3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
  4. Dėl mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos autobusų parkas“.
  5. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo UAB „Autopervežimai“.
  6. Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties su Pabėgėlių priėmimo centru sudarymui.
  7. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Utenos rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS – 240 ,,Dėl atlyginimo už neformalųjį švietimą“ pakeitimo.
  9. Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamos atlygintinos paslaugos kainos nustatymo.
  10. Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
  11. Dėl Utenos kultūros centro mokamų paslaugų ir jų kainų nustatymo.
  12. Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2022–2025 metų veiklos plano patvirtinimo.
  13. Dėl UAB „Utenos vandenys“ papildomų investicijų, nenumatytų veiklos plane, patvirtintame Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-65 „Dėl UAB „Utenos vandenys“ 2019-2021 metų veiklos plano patvirtinimo“, suderinimo.
  14. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro teikiamų paslaugų kainų nustatymo.
  15. Dėl sutikimo dalyvauti reorganizavime ir įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Utenis“ neeiliniame visuotiniame dalininkų susirinkime.
  16. Dėl Utenos rajono savivaldybės apskaitoje registruoto ir valdomo valstybės turto (vietinės reikšmės kelių ir gatvių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn.
  17. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų Donelaičio g. 38, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai „Utenos Juventus“.
  18. Dėl trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos Aukštakalnio progimnazijai.
  19. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį Onkologinių ligonių asociacijai „Vilties kelias“.
  20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto perdavimo patikėjimo teise.
  21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-268 „Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį“ pakeitimo ir turto nurašymo.
  22. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. TS-11 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto fondo sąrašo, esančio Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo dalimi, patvirtinimo“ pakeitimo.
  23. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo.
  24. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Utenos rajono savivaldybės gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  25. Dėl Utenos rajono socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo.
  26. Dėl pritarimo centralizuoti VšĮ Utenos ligoninės viešuosius pirkimus.
  27. Dėl pritarimo Utenos miesto teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai.
  28. Dėl pavadinimų ir geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Utenos m.).
  29. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
   Alvydas Katinas
   Savivaldybės meras