Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 9-OJO
POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2021 m. birželio 21 d. Nr. MP-33, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 111 dalimis, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ 1 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 9-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. birželio 29 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-28 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2021 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 4. Dėl fiziniams asmenims neapmokestinamų žemės sklypų dydžių 2021 metams nustatymo.
 5. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo.
 6. Dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio už veiklas, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatų 2022 metams nustatymo.
 7. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2018–2024 metams įgyvendinimo 2018–2020 metais ataskaitai.
 8. Dėl nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos teikimo UAB „Utenos prekyba“.
 9. Dėl dalinio finansavimo ir reikalavimų atitikties projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“.
 10. Dėl pritarimo projektui ,,Vandens transporto priemonių nuleidimo vietų įrengimas“ ir jam įgyvendinti numatomų skirti lėšų.
 11. Dėl priemokos skyrimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.
 12. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2020 metais ataskaitai.
 13. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamos paslaugos įkainio nustatymo.
 14. Dėl valstybės ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos Krašuonos progimnazijai.
 15. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
 16. Dėl sutikimo perimti valstybės ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise mokykloms.
 17. Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perdavimo patikėjimo teise biudžetinėms įstaigoms.
 18. Dėl Utenos r. Daugailių pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Vyturių progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 19. Dėl Utenos r. Saldutiškio pagrindinės mokyklos reorganizavimo ir Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės studentų rėmimo programos tvarkos aprašo patvirtinimo.
 21. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos darbo laiko suderinimo.
 22. Dėl Renginių, vykstančių Utenos rajono savivaldybės viešosiose vietose, organizavimo taisyklių patvirtinimo.
 23. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 24. Dėl Utenos rajono savivaldybės infrastruktūros pripažinimo prioritetine.
 25. Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvei (Vyžuonų sen.).
 26. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Leliūnų sen.).
 27. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Savivaldybės meras
  Alvydas Katinas