Aktualijos

Šv. Juozapo piligrimystė Panevėžio vyskupijoje

1870-ųjų gruodžio 8 d. popiežius Pijus IX apaštališkuoju laišku-bule (labai svarbiu dokumentu, patvirtintu tam tikru antspaudu) Šv. Juozapui suteikė Visuotinės Bažnyčios globėjo titulą. Nors Šv. Juozapas gyveno tylų, kone nuo žmonių akių paslėptą gyvenimą, jis buvo Šventosios Šeimos tėvas, savo tėvystę pavertęs meilės auka, tarnavimu į pasaulį atėjusiam Mesijui.

Šio įvykio 150 metų sukakties proga popiežius Pranciškus apaštališkuoju laišku „Patris corde“ 2020 12 08–2021 12 08 laikotarpį paskelbė Šv. Juozapo metais, kurių tikslas – sekant šio šventojo pavyzdžiu, kasdien stiprinti savo tikėjimą ir vykdyti Dievo valią. Visi tikintieji Popiežiaus kviečiami įsipareigoti maldai bei geriems darbams, kad Šv. Juozapo globojami gautų paguodą ir sustiprinimą asmeniniuose bei visuomeniniuose sunkumuose. Įvardyto tikslo pirmiausia siekiama kasdiene malda, stengiantis išmokti įsiklausyti ir atpažinti Dievo valią bei atsiliepti į ją. Jo siekiama sąžiningu darbu, gražia šeimos narių bendryste, atjauta gyvenimo nuskriaustiesiems ir įvairiomis kitomis formomis. Viena tų „kitų formų“ – piligrimystė, kuri visada susijusi su kelione ir kuri neįmanoma be nuolatinio dvasinio vienijimosi su Dievu ar bent jau troškimo su Juo vienytis. Tai kelionė į šventą vietą. Paskata piligriminei kelionei gali būti siekis gauti nuodėmių atleidimą, įžado vykdymas, viltis, kad tam tikroje vietoje bus išklausytos maldos, pagyta nuo ligos ir t. t. Leliūnų ir Pakalnių parapijų tikintieji bei piligrimai iš Utenos bei Vilniaus 2021 m. birželio 4 d. lankėsi visose Panevėžio vyskupijos Šv. Juozapo vardu tituluotose bažnyčiose. Kelionei vadovavo Lietuvos vyskupų konferencijos Šv. Juozapo metų darbo grupės narys – kun. teol. lic. Andrius Šukys. Kadangi piligrimus turi lydėti malda ir Evangelijos skelbimas, skaitymas ir apmąstymas, maldininkai kelionę pradėjo Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje šv. Mišiomis. Po jų – 138 km kelionė į Pasvalio dekanato Vaškų Šv. Juozapo bažnyčią (klebonas Algimantas Petkūnas), kurioje prieš altorių suklupę piligrimai maldos žodžiais prašė Palaimintąjį Juozapą „maloningai pažvelgti“ ne tik į juos visus, bet ir į artimuosius, „savo galia ir užtarimu“ padėti visiems „išvengti visokių klaidų ir nupuolimų“, prašė ginti „šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių“.

Tęsinį skaitykite 2021 06 19 „Utenyje“