Aktualijos

Sniegas ir varvekliai – ne tik grožis

Žiema parodė visus savo privalumus. Gražu, balta, bet… Tas bet reikia, kad gausus sniegas atneša ir gausias problemas. Viena jų – pastatų stogus užklojęs sunkus sniego apklotas grasina pastato griūtimi ir kitais nelaimingais atsitikimais.
Kaip pastatus prižiūrėti žiemos metu, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, kokia pastatų savininkų ir bendrojo naudojimo objektų valdytojų atsakomybė už nepriežiūrą, kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyr. specialistu Vytautu Leika.
Žiemos sezono metu dėl ant pastatų stogų susikaupusio sniego, susidariusio ledo padidėja laikančiųjų konstrukcijų apkrova. Konstrukcijų mechaniniam atsparumui ir pastovumui gali daryti poveikį ir didelis šaltis. Dėl minėtų priežasčių padidėja pastatų galimų griūčių rizika, galimi nelaimingi atsitikimai naudojantis pastatais. Ypatingos priežiūros žiemos sezono metu reikalauja senos statybos ir pastatyti iš lengvų metalo konstrukcijų pastatai.
Kokie teisės aktai įpareigoja savininką prižiūrėti ir rūpintis statiniu?
Statinio savininkas, įsigydamas nekilnojamąjį turtą, įgyja ir prievolę jį prižiūrėti. Tai įteisinta Lietuvos Respublikos statybos įstatyme. Įstatymo 47 straipsnis nurodo, jog statinių naudotojai privalo laikytis normatyviniuose dokumentuose nustatytų statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimų, kad būtų išlaikytos statinio (jo dalių, inžinerinių sistemų) savybės, atitinkančios Reglamento (ES) Nr.305/2011 esminius statinių reikalavimus, šio ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka organizuoti ir (ar) atlikti statinio techninę priežiūrą.
Į ką turėtų atkreipti dėmesį statinio savininkas, taip pat ir pastate dirbantys ar gyvenantys žmonės?
Siekiant išvengti ekstremalių situacijų žiemos sezono metu, pasnigus ar tirpstant sniegui būtina stebėti, kad nesikauptų sniegas ir ledas ant pastatų stogų ir išorinių durų stogelių, prie švieslangių, sienų, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o jam susikaupus, nedelsiant šalinti. Pastebėjus pradedančius susidaryti varveklius, nedelsiant organizuoti jų šalinimo darbus, iki darbų pradžios ir juos atliekant pavojingas vietas aptverti „stop“ juosta. Susikaupusio sniego ir varveklių šalinimo darbai yra priskiriami techninės priežiūros pagrindiniams darbams, todėl jų neatlikimas užtraukia administracinę atsakomybę.
Kokie įpareigojimai privalomi bendrojo naudojimo objektų valdytojams?
Bendrojo naudojimo objektų valdytojai – daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos, jungtinės veiklos sutartimi įgalioti asmenys arba kiti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu ir sutartimi įgalioti asmenys, įmonės, teikiančias turto administravimo paslaugas, savivaldybės paskirti bendrojo naudojimo objektų administratoriai (kurie privalo vykdyti) ir seniūnijos (kurios privalo informuoti pastatų savininkus (naudotojus) privalo:

 • patikrinti pastato bendrojo naudojimo objektų – laiptinių, palėpių, rūsių langų ir durų sandarumą, durų pritraukiamojo (spyruoklės) mechanizmo funkcionavimą. Imtis visų būtinų priemonių, reikalingų šilumos nuostoliams sumažinti bei apsaugoti pastato inžinerines sistemas nuo užšalimo;
 • žiemos sezono metu (esant dideliam šalčiui, gausiai pasnigus, tirpstant sniegui) nuolatinius pastatų būklės stebėjimus atlikti ne rečiau kaip kas dvi savaites. Nuolatinių stebėjimų metu patikrinti, ar nėra deformuotų laikančiųjų konstrukcijų ir stogo dangos defektų, ar tvarkingi įrenginiai, skirti vandeniui pašalinti nuo pastatų ir jų konstrukcijų (latakai, lietvamzdžiai, įlajos, nuogrindos);
 • pasnigus stebėti sniego storį ir jo poveikį pastatui, prireikus imtis skubių veiksmų susikaupusiam sniegui ir ledui pašalinti bei susidariusiems varvekliams nudaužyti nuo stogų ir išorinių durų stogelių. Atliekant sniego, ledo ar varveklių pašalinimo darbus, būtina laikytis darbo saugos reikalavimų, aptverti pavojingą teritoriją;
 • pastebėjus pastato konstrukcijų pokyčius, nedelsiant atlikti jų remonto darbus, o nustačius deformuotas konstrukcijas, nedelsiant pašalinti jų priežastis ir imtis veiksmų, užtikrinančių saugų pastato naudojimą;
 • nustačius pastato konstrukcijų galimos avarinės būklės požymius (STR 1.03.01:2016 priedas Nr. 1), nedelsiant kreiptis į statinių ekspertus ar ekspertizės įmones, kurios atlieka statinių būklės tyrimus ir nustato, ar esanti statinio konstrukcijų deformacija kelia pavojų, ar saugu statinį naudoti, taip pat gali pateikti rekomendacijas dėl avarinės būklės likvidavimo.
  Kokia administracinė atsakomybė numatyta už statinio nepriežiūrą žiemos metu?
  Pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 360 straipsnio 3, 4, 5 punktus Statinių techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytą pažeidimą, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 60 iki 300 eurų. Šio straipsnio 3 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo 300 iki 500 eurų. Statinių techninės priežiūros taisyklėse nustatytų priemonių netaikymas, kai yra pavojinga statinio deformacija ir griūties grėsmė, priemonių žmonėms apsaugoti, avarijai išvengti nesiėmimas ar Lietuvos Respublikos statybos įstatyme nustatytų prievolių nevykdymas, įvykus naudojamo statinio avarijai, paaiškėjus, kad statinio būklė kelia pavojų statinyje ar arti jo esančių žmonių sveikatai, gyvybei ar aplinkai, užtraukia baudą statinio naudotojams ir (ar) statinio techniniams prižiūrėtojams nuo 300 iki 1500 eurų.
  Ačiū už pokalbį.
  Utenos rajono savivaldybės administracija