Aktualijos

Patvirtintas 2021 metų biudžetas

2021 m. vasario 23 d. įvykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintas 2021 metų biudžetas. Jį sudaro 45369,4 tūkst. Eur pajamų ir tiek pat asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti. Palyginti su 2020 metais, biudžeto apimtis didėja 2603,4 tūkst. Eur. Daugiausia pajamų gauti planuojama iš mokesčių – 22906,9 tūkst. Eur, iš kurių didžiąją dalį sudaro gyventojų pajamų mokestis. Utenos rajono savivaldybė iš valstybės gaus 16259,6 tūkst. Eur tikslinių dotacijų, iš kurių ES finansinės paramos lėšos sudaro 2262 tūkst. Eur.
Dėl įstatymu patvirtintos darbo apmokėjimo tvarkos didžiąją dalį biudžeto prieaugio tenka paskirti biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti nuo š. m. sausio 1 d. Visų biudžetiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo užmokestis vidutiniškai didėja 8,7 proc., tačiau kai kurių darbuotojų – mokytojų, švietimo įstaigų vadovų – pareiginės algos didėja vidutiniškai 13,7 proc. Darbo užmokesčiui padidinti papildomai paskirta 2065,1 tūkst. Eur biudžeto prieaugio lėšų.
2021 m. mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose švietimo pagalbą ir bibliotekos paslaugas teiks 87 specialistai. Per 2020 m. ikimokyklinėse įstaigose švietimo pagalbos specialistams įsteigtos 7 naujos pareigybės. Švietimo centre pagalbą teikia specialistai, turintys 6,5 pareigybės. Švietimo pagalbai bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinėse įstaigose papildomai iš biudžeto paskirta 196 tūkst. Eur.
Socialinių darbuotojų darbo užmokestis 2021 m. padidintas vidutiniškai 12 proc. Socialiniame sektoriuje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti paskirta 217,3 tūkst. Eur daugiau.
Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiais daugiausia lėšų skiriama Kokybiškos švietimo sistemos kūrimo ir jaunimo užimtumo didinimo programai. Šiai programai numatyta 20406,5 tūkst. Eur, t. y. 45 proc. viso biudžeto lėšų arba daugiau negu 2020 metais – 1184,1 tūkst. Eur. Numatytos lėšos tęstinėms švietimo ir kitų pastatų, statinių, inžinerinių tinklų remonto ir rekonstravimo darbams, tęstiniams lopšelių-darželių pastatų „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ rekonstrukcijos darbams užbaigti.
Pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą mūsų rajono savivaldybei 2021 m. skirta 10063,1 tūkst. Eur specialiosios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti, t. y. 1295,1 tūkst. Eur, arba 14,7 proc., daugiau nei 2020 m. Mokymo lėšos padidėjo tik dėl išaugusio pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio.
Be to, ugdymo įstaigoms jų asignavimuose numatyta 109,2 tūkst. Eur skaitmeninio ugdymo plėtrai.
Infrastruktūros plėtros programai biudžete numatyta 3871,7 tūkst. Eur, programos tikslas – spartesnis infrastruktūros gerinimas: viešų erdvių, gatvių tvarkymas, vaikų žaidimo aikštelių plėtra kvartaluose. Numatytas Krašuonos progimnazijos patalpų pritaikymas specialiųjų poreikių mokiniams. Tęsiami Užpalių dvaro remonto darbai. Tai ES projektas, kurio bendra įgyvendinimo sutarties kaina – 650 tūkst. Eur. Turime tinkamai įsisavinti ES lėšas per parengtus projektus, kurie šiais metais reikalauja daugiau lėšų ir iš biudžeto. ES projektams bendrafinansuoti biudžete numatyta 249 tūkst. Eur. Paminėtini Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos projektai, kuriems 2021 m. iš ES, valstybės ir savivaldybės biudžetų numatyta 529,7 tūkst. Eur.
Daug dėmesio šiame biudžete skiriama savivaldybės gyventojų socialinės apsaugos plėtrai ir socialinėms paslaugoms teikti, jų kokybei gerinti bei emigracijai mažinti. Tam biudžete numatyta 6300,1 tūkst. Eur.
Biudžete trūkstamų specialybių gydytojams pritraukti numatyta 38 tūkst. Eur. Jaunoms šeimos, sulaukusioms naujagimių, bus teikiami naujagimių kraiteliai arba išmokama vienkartinė išmoka kiekvienam po 150 Eur. Tam biudžete skirta 60 tūkst. Eur.
Numatytos prisidėjimo išlaidos (67,4 tūkst. Eur) prie valstybės skiriamų 175,2 tūkst. Eur vaikų dienos centrų veikloms finansuoti. Pagal Utenos rajono savivaldybės šeimos stiprinimo tvarkos patvirtintą aprašą ir šiais metais bus skiriama paskata jaunai šeimai pirmam būstui įsigyti ir būsto nuomos išlaidoms kompensuoti – tam numatyta 80 tūkst. Eur. Siekiant mažinti emigraciją, kiekvienam gimusiam vaikui Utenoje bus mokama po 200 Eur vienkartinė išmoka, tam biudžete paskirta 42 tūkst. Eur. Pirmoko kortelei numatyta 15 tūkst. Eur. Nuosekliai tęsiamas socialinių projektų vykdymas, pavyzdžiui, būsto neįgaliesiems pritaikymui, kooperuojant lėšas su valstybės biudžeto lėšomis, paskirta 48,1 tūkst. Eur, socialinio būsto plėtrai, bendruomeninės veiklos stiprinimui bei neįgaliųjų socialinės reabilitacijos projektų įgyvendinimui – 70,7 tūkst. Eur.
2021 metų savivaldybės biudžete skiriamos lėšos verslo sąlygoms sudaryti ir gerinti. Keliami regiono ekonominės plėtros tikslai: pritraukti papildomas užsienio ir vidaus investicijas ypač daug dėmesio skiriant investicijoms pagal Vyriausybės nustatytas ir regiono plėtros tarybos nustatytas regioninės specializacijos kryptis. Biudžete šiai priemonei vykdyti numatyta 90 tūkst. Eur.
Patvirtintas biudžetas yra subalansuotas, išlaidos padengtos pajamomis, tačiau tenka pažymėti, kad ne visi lūkesčiai šiais metais bus įgyvendinami. Biudžete numatytos investicijos į „Saulės“ gimnazijos senojo pastato, Utenos miesto plaukimo baseino rekonstrukciją – tik pradžia. Laukia ir investicijos į Krašuonos progimnazijos stadioną. Siekdami, kad norai bei lėšų poreikiai sutaptų su galimybėmis, pirmiausia turime galvoti apie pajamų padidinimą.
Utenos rajono savivaldybės administracija