Aktualijos

Kadenciją baigė senoji Utenos
rajono savivaldybės taryba

Praėjusį ketvirtadienį įvyko paskutinis 2019–2023 metų kadencijos Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdis. Darbas vyko ganėtinai sklandžiai ir daugumai sprendimų pritarta vienbalsiai.

Taryba nusprendė atleisti UAB „Kasandros grupė“ nuo 11258,98 Eur apskaičiuoto valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėjimo 2022 m. už nuomojamą valstybinę žemę Užpalių g., Utenoje. Bendrovė prašyme nurodė, kad dėl Lietuvos ristūnų sporto asociacijos, kuri buvo varžybų ir kvalifikacijų organizatorė, veiklos negavo finansavimo, todėl bendrovė neturėjo galimybės vykdyti sportinių žirgų lenktynių ir kitų renginių. Bendrovė vykdo savo įsipareigojimus, hipodromu pagal sutartį naudojasi Utenos beisbolo klubas „Titanai“. Hipodrome 2022 m.vyko Europos vyrų čempionato kvalifikacinis etapas, Europos U-23 jaunimo čempionato kvalifikacinis etapas, Žirgų šventė- 2022. Visi šie renginiai žiūrovams buvo nemokami. Nuo apskaičiuoto 3249 Eur nekilnojamojo turto mokesčio 2023 m. nuspręsta atleisti VšĮ Utenos verslo informacijos centrą. Taryba buvo dosni tiems, kurie nuspręs įsirengti individualių nuotekų valymo įrenginius – jie galės gauti 1200 Eur kompensaciją. Taryba leido rekonstruoti Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu VšĮ Utenos ligoninės pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. Turto patikėjimo sutartį Nr. S4-25 valdomą nekilnojamąjį turtą – pastatą – Priėmimo-skubios pagalbos ir Reanimacijos-intensyvios pagalbos skyrius. VšĮ Utenos ligoninės skubios medicinos pagalbos ir intensyviosios terapijos paslaugų gerinimo projektui įgyvendinti iš valstybės biudžeto skirta 2 086 674 Eur. Numatyta pastato rekonstrukcija, bendrojo ploto padidinimas papildomai pastatant 2 aukštų priestatą prie esamo Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus bei esamų patalpų remontas. Numatomas naujos statybos plotas (apie 618 kv. m) ir esamų patalpų kapitalinis remontas (apie 442 kv. m). Rekonstravus pastatą ir įgyvendinus projektą, Utenos ligoninėje bus atnaujinti du jau minėti skyriai. Numatoma darbų pradžia – 2023 m. balandžio mėnuo, o projekto trukmė – 24 mėn. Vienintelis sprendimas – dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai iki 2023 m. gegužės 12 d. pateikti Utenos rajono savivaldybės tarybai išvadą dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projekto „Utenos miesto sporto, sveikatingumo ir laisvalaikio komplekso modernizavimas viešojo ir privataus sektorių partnerystės būdu“ įgyvendinimo tikslingumo – buvo atmestas, paliekant galimybę dėl jo apsispręsti naujos kadencijos Tarybai. Gera žinia Utenos greitosios medicinos pagalbos (GMP) kolektyvui. Vykstant GMP struktūros reformai, savivaldybių GMP jungiasi į bendrą centralizuotą GMP tarnybą su 5 padaliniais. Priimtas sprendimas – Utenos GMP savininko teises, pareigas, turtą perduoti valstybei, mūsų atveju – Kauno greitosios medicinos pagalbos Vilniaus filialui. Taryba iš pareigų pasibaigus kadencijai atleido Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorių Vidą Žvinį ir jo pavaduotoją Zitą Ringelevičienę. Tai buvo paskutinis posėdis Raimundui Čepukui, Albinui Grincevičiui, Vytautui Kazelai, Virginijui Keraminui, Raimondui Kelevišiui, Robertai Macelienei, Sigitui Mecelicai, Robertui Miliauskui, Mindaugui Rameliui, Kęstučiui Udrui. Naujos kadencijos Taryboje negalės balsuoti naujasis Utenos rajono meras Marijus Kaukėnas. Iš Tarybos turės pasitraukti į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas skiriamas Paulius Čyvas bei du mero pavaduotojai, jei jie bus skiriami iš rajono Tarybos narių. Mūsų skaitytojai klausia, kaip dirbs naujai išrinkti merai ir tarybos? Nuo balandžio 1 dienos įsigalios nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Vidaus reikalų ministerija pateikia informaciją, kuri aktuali naujai išrinktiems savivaldybių merams ir savivaldybių taryboms. Remiantis Konstitucinio Teismo išaiškinimu parengtas naujas savivaldos modelis aiškiai atskiria mero ir tarybos kompetencijas. Savivaldos srityje meras tampa aiškiu šeimininku su išgrynintomis kompetencijomis, atsakomybėmis ir atskaitingumu. Nuo 2023 m. savivaldybių tarybų ir merų rinkimų ribojamas merų kadencijų skaičius – asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, nebegalės būti renkamas meru ketvirtajai kadencijai iš eilės. Pagal naują vietos savivaldos modelį meras nebebus savivaldybės tarybos nariu, jis taps savivaldybės vykdomąja institucija. Meras turės savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, bus atsakingas už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą. Meras nebebus savivaldybės tarybos nariu, nebalsuos tarybos posėdžiuose, tačiau šauks tarybos posėdžius ir jiems pirmininkaus, sudarys posėdžių darbotvarkes, teiks sprendimų projektus. Įstatyme numatoma, jog meras sudarys ir teiks tarybai savivaldybės biudžeto projektą, jį vykdys, administruos savivaldybės turtą ir piniginius išteklius. Meras organizuos savivaldybės strateginio planavimo procesą, teiks tarybai tvirtinti savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus, tvirtins detaliuosius planus ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus. Meras kasmet iki birželio 15 d. privalės tarybai raštu atsiskaityti, kaip įgyvendinami įstatymai, Vyriausybės nutarimai, tarybos sprendimai, vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Meras vienasmeniškai skirs savivaldybės administracijos direktorių. Administracijos direktorius bus mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu paskirtas savivaldybės administracijos vadovas, bet nebus vykdomąja institucija. Meras pats skirs vicemerus, tačiau prieš skirdamas privalės pateikti jų kandidatūras tarybai pritarti. Vicemerai nebus skiriami iš tarybos narių ir jų galės būti daugiau: kai savivaldybės tarybą sudaro 25 tarybos nariai, galės būti paskirti ne daugiau kaip 2 vicemerai. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritars teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turės teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru. Merui suteikiama veto teisė – jis per 5 darbo dienas galės motyvuotai grąžinti tarybos priimtus sprendimus pakartotinai svarstyti. Atmesti šį mero veto reikės ne mažiau kaip pusės visų tarybos narių balsų. Mero įgaliojimai galės būti sustabdomi tik teismo nutartimi, taryba negalės mero nušalinti nuo pareigų. Jei dėl atostogų, laikinojo nedarbingumo ar kitų pateisinamų priežasčių meras laikinai negalės eiti pareigų, jį pavaduos paties mero paskirtas vicemeras. Savivaldybės tarybos opozicija galės išsirinkti savo lyderį. Jis turės pirmumo teisę užduoti klausimus tarybos posėdyje svarstomais klausimais, jis bus kolegijos narys. Opozicijos lyderio atlyginimas prilygintas tarybos komitetų pirmininkų darbo užmokesčiui. Įstatymas įpareigoja naujos kadencijos savivaldybėse sudaryti kolegijas. Į jas įeis meras, vicemerai, administracijos direktorius, tarybos komitetų pirmininkai, Etikos ir Antikorupcijos komisijų pirmininkai bei opozicijos lyderis. Aiškiau nustatyta savivaldybių tarybų narių darbo apmokėjimo tvarka – jiems ir toliau bus mokama už faktiškai dirbtą laiką, bet nurodyta, kad jį sudaro darbas savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, frakcijų, grupių posėdžių, gyventojų priėmimo metu. Numatytos tarybos mažumos veiklos garantijos. Kartą per pusę metų į tarybos posėdžio darbotvarkę bus privalu įtraukti tarybos mažumos teikiamus projektus, o ne rečiau kaip kas pusmetį tarybos posėdžio pabaigoje turės būti organizuojama savivaldybės tarybos mažumos valanda. Jos metu tarybos mažumos atstovai galės užduoti klausimus merui, vicemerams, administracijos direktoriui, tarybos komitetų ir komisijų pirmininkams ir gauti atsakymus.

„Utenio“ inf.