Aktualijos

Informacija nekilnojamojo turto savininkams/
naudotojams, kuriems nepavyko įteikti
pranešimo apie taikytinas specialiąsias
žemės naudojimo sąlygas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) 11 str. 3 ir 4 dalių nuostatomis, informuojame apie Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1-384 patvirtintu Aukštos įtampos 110 kW ir 330 kW elektros perdavimo tinklų, esančių Utenos rajono savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų planu (toliau – Planas) priede Nr. 1* nurodytiems žemės sklypams ar teritorijoms, kuriose nesuformuoti žemės sklypai, nustatytas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas nustatytose elektros tinklų apsaugos zonose, kurių savininkams/naudotojams ir (ar) šioje nustatytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų savininkams/naudotojams nepavyko įteikti informacinio pranešimo apie nustatytas teritorijas. Su Planu susijusi informacija skelbiama LITGRID AB interneto svetainėje www.litgrid.eu skiltyje „Žemės savininkams“ > „Patvirtinti apsaugos zonų teritorijų planai“ (toliau – Interneto svetainė). Priede Nr. 1* nurodytų žemės sklypų ar teritorijos, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, patenkančių į nustatytas Įstatyme nurodytas teritorijas, savininkai, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtiniai, taip pat asmenys, kurių teisė į žemės sklypą įregistruota Nekilnojamojo turto registre ir (ar) nustatytoje Įstatyme nurodytoje teritorijoje esančių Nekilnojamojo turto registre įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, išskyrus žemės sklypą, savininkai turi teisę kreiptis į Lietuvos perdavimo sistemos operatorių LITGRID AB (toliau – Plano iniciatorius) dėl Įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Jeigu Plane nustatytos apsaugos zonų teritorijos taikomos elektros perdavimo tinklams, įrengtiems/pastatytiems iki 1992 m. gegužės 11 d., tokiu atveju kompensacija už Plane nustatytas elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas nebus mokama. Asmenys, kurių žemės sklype (-uose) elektros perdavimo tinklai, įrengti/ pastatyti iki 1992 m. gegužės 11 d., turi teisę kreiptis dėl kompensacijos už Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymu nustatytą servitutą. Informaciją, kaip skaičiuojamos kompensacijos už įstatymu nustatytą servitutą, ir prašymo formą bei tvarką galite rasti „Litgrid“ AB interneto svetainėje: https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/servitutai/istatymu-nustatytas-servitutas/31810 Dėl papildomos informacijos dėl kompensacijų galite kreiptis į „Litgrid“ AB, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, 05131 Vilnius; įmonės kodas 302564383; el. paštas servitutai.info@litgrid.eu arba tel. 8 707 02292 pirmadieniais-ketvirtadieniais 15:00-16:00 val.

  • Priedą Nr. 1 galima rasti interneto svetainėje.