Aktualijos

Potvarkis

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 10-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

2019 m. lapkričio 21 d. Nr. MP-59
Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu: 1. Šaukiu 10-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2019 m. lapkričio 28 d. 9 val. savivaldybės salėje. 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus: 2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo. 2.2. Dėl žemės mokesčio lengvatų. 2.3. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo. 2.4. Dėl žemės mokesčio lengvatos suteikimo. 2.5. Dėl pritarimo projektui ,,Utenos vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ vidaus patalpų modernizavimas“. 2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Darnaus judumo Utenos mieste plano rengimo“ pakeitimo. 2.7. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų teikimo UAB „Rokiškio pieno gamyba“. 2.8. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo „Biovela-Utenos mėsa“, UAB. 2.9. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatos teikimo A. Trinkūno agroservisui „Agrenta“. 2.10. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. 2.11. Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. TS-262 „Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB Utenos autobusų parkas įstatinio kapitalo didinimo“ pakeitimo. 2.13. Dėl Šilumos tiekėjų investicinių planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 2.14. Dėl UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugų kainų nustatymo. 2.15. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo. 2.16. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro auditoriaus išrinkimo. 2.17. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-38 „Dėl nutarimo projekto teikimo Lietuvos Respublikos Vyriausybei“ pakeitimo. 2.18. Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sirutėnų krašto bendruomenei. 2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-332 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono neįgaliųjų draugijai“ pakeitimo. 2.20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. TS-333 „Dėl nekilnojamojo turto (patalpų J. Basanavičiaus g. 70, Utenos m.) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų draugijai“ pakeitimo. 2.21. Dėl trumpalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono socialinių paslaugų centrui. 2.22. Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui. 2.23. Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje 54.2 ar 54.3 verčių zonoje. 2.24. Dėl 2020-ųjų metų, paskelbtų Eugenijos Šimkūnaitės metais, minėjimo Utenos rajono savivaldybėje programos patvirtinimo. 2.25. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų ir Utenos krašto garbės piliečio vardo suteikimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo. 2.26. Dėl leidimo Utenos kultūros centrui įsigyti transporto priemones. 2.27. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. TS-134 ,,Dėl socialinės globos lėšų kompensavimo dydžių patvirtinimo“ pakeitimo. 2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. TS-188 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-244 „Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo“ pakeitimo. 2.29. Dėl Trūkstamų specialybių gydytojų motyvavimo dirbti Utenos rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo. 2.30. Dėl Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, šildomų iš vietinių katilinių, šildymo kainų nustatymo. 2.31. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Vyžuonų mstl.) 2.32. Dėl siūlymo neprivatizuoti valstybinės žemės (Stanėnų k.). 3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Alvydas Katinas, Utenos rajono savivaldybės meras