Aktualijos

2020 – 2021 M. PAKALNIŲ PARAPIJOS BAŽNYTINIO GYVENIMO PANORAMA

Vienas svarbiausių 2020 m. įvykių Pakalnių parapijoje buvo dvasininkų kaita: atlėgus pirmajai karantino bangai, Pakalnių bažnyčioje išgirdome Panevėžio vyskupijos kurijos skelbiamą naujieną: „Kamajų Šv. Kazimiero parapijos klebonas ir Salų Šv. Kryžiaus bei Duokiškio Šv. Onos parapijų administratorius relig. m. magistr. (religijos mokslų magistras), teol. lic (teologijos mokslų licenciato laipsnis suteikia teisę dėstyti aukštojoje mokykloje) Andrius Šukys, gimęs 1978 m. Panevėžyje, keliamas į Utenos dekanato Leliūnų parapiją. Jis eis Leliūnų Šv. Juozapo parapijos klebono, Pakalnių Švč. Trejybės ir Anykščių krašto Burbiškio Švč. Jėzaus Širdies parapijų administratoriaus pareigas“.
Baigiantis 2020 m. vasarai, rugpjūčio 29–30 dienomis Pakalnių parapijos bažnyčioje įvyko simbolinė naujojo parapijos klebono inauguracija – šv. Mišių metu giedojo, o po jų koncertavo Vilniaus moterų choras „Liepos“ (choro meno vadovė ir dirigentė Audronė Zupkauskienė, koncertmeisterė Loreta Kuliešiuvienė). Parapijiečiai ir svečiai nuščiuvę klausėsi giesmių ir dainų. Dėkojame visiems organizatoriams ir atlikėjams už dovanotą laiką, muziką ir profesionalųjį meną.
Gera žinia, kad Vilniaus moterų choras „Liepos“ giedos ir 2021 m. rugsėjo 18 dienos iškilmėse – šv. Mišiose, kurias aukos Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM Pakalnių bažnyčios 20-mečio proga.

Tęsinį skaitykite 2021 05 15 „Utenyje“