Informacija žemdirbiams

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYTI MELIORACIJOS SISTEMAS

Kviečiami žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.

Remiamos veiklos:

• reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;

• esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.

Paraiškos pagal priemonės veiklą „Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 17 val., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma. Paraiškos priimamos tik darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.

Paraiškos pagal priemonės veiklą „Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 00.00.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 23.59.59 val.

Pareiškėjai t. y. žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurių teisėtais pagrindais valdomos žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) melioracijos sistemos ribomis, grupės, paraiškas privalo teikti kartu su partneriu – savivaldybe, o jų partnerystė turi būti įtvirtinta sudarius jungtinės veiklos sutartį.

Kai vykdoma reguliuojamojo drenažo įdiegimo į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas veikla – didžiausia paramos suma projektui – 40 000 Eur, intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).

Kai vykdoma esamų melioracijos sistemų rekonstravimo veikla – didžiausia paramos suma projektui – 300 000 Eur, intensyvumas – 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (kuris negali būti mažesnis kaip 20 proc.).

Paraiška ir kartu teikiami dokumentai NMA priimami tik užpildžius elektroninę formą Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) interneto prieigoje adresu www.zumis.lt.

Kai paraišką teikia įgaliotas asmuo, pareiškėjo suteiktas ir patvirtintas parašu (juridinio asmens atveju, vadovo parašu patvirtintas) įgaliojimas (skenuotas PDF formatu) per ŽŪMIS portalą, naudojantis ŽŪMIS pranešimų siuntimo funkcionalumu (ŽŪMIS meniu punktas „Pranešimai“), arba pasirašytas kvalifikuotu el. parašu el. paštu paraiskos@nma.lt turi būti pateiktas likus ne mažiau nei trims darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.

Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Detaliau rasite nuorodoje – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/23a454b242b511eeb4b9a076396dcf81?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=98989bcd-2fb0-47fb-a9f9-587ee80651da

Informaciją parengė: Utenos rajono savivaldybės administracija.