Aktualijos

Visuomenės dalyvavimas teritorijų planavime –
darnaus teritorijų vystymo pagrindas

2021 metų liepos 1 d. įsigaliojus LR teritorijų planavimo įstatymo (TPĮ) pakeitimams, keičiasi ir reikalavimai gyventojams, bendruomenėms, verslo atstovams, besiruošiantiems statyti namus tam tikroje teritorijoje. Apie naujoves teritorijų planavime, fizinių ir juridinių asmenų dalyvavimą jame ir būtiną informaciją kiekvienam, statančiam ar planuojančiam statyti namą, kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos vyr. architektu Sauliumi Zoku.

Gerbiamas architekte, pradėkime nuo paprastų dalykų: kas yra teritorijų planavimas, kam jis reikalingas ir kokie yra pagrindiniai teritorijų planavimo dokumentai?

Teritorijų planavimas – procesas, apimantis daugelį dalykų: žemės naudojimo prioritetų, aplinkosaugos, visuomenės sveikatos saugos, paveldosaugos nustatymą, gyvenamųjų vietovių, gamybos, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros sistemų kūrimą, sąlygų gyventojų užimtumui reguliuoti ir veiklai plėtoti sudarymą, visuomenės ir privačių interesų suderinimą. Apibendrinus, kas išvardinta, galima būtų pasakyti, kad teritorijų planavimu siekiama darnaus ir tvaraus teritorijų vystymo. Kalbant apie teritorijų planavimo dokumentus, yra svarbūs du: bendrasis planas ir detalusis planas. Pastarasis – urbanizuotos arba urbanizuojamos teritorijos vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame nustatomas teritorijos naudojimo reglamentas. Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos, reikalavimai arba reglamentas ir apsaugos principai.

Kas yra planavimo organizatorius? Kokios jo funkcijos?

Savivaldybės lygmens ir vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius. Tai subjektas, organizuojantis teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimo procedūras ir teikimą tvirtinti. Atkreipiame dėmesį, kad teritorijų planavimo dokumentų rengimą inicijuoja ir finansuoja tas, kuris nori planuoti savo sklypo ar sklypų teritoriją.

Ar pačiam gyventojui, besiruošiančiam statyti namą, yra svarbu žinoti Lietuvoje vykstančius teritorijų planavimo procesus? Kodėl?

Teritorijų planavimas yra vienas efektyviausių valstybės valdymo instrumentų, leidžiantis kryptingai organizuoti visų rūšių veiklą planuojamoje teritorijoje. Teritorijų planavimo dokumentų paskirtis – sudaryti prielaidas ilgalaikei, darniai ir tvariai valstybės ir jos ūkio plėtrai, užtikrinant būsto, darbo, paslaugų, socialinės ir sveikatos apsaugos bei kokybiškos aplinkos reikmių tenkinimą, kartu išsaugant ir tinkamai bei racionaliai naudojant šalies gamtos ir kultūros paveldo vertybes. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo procesas ilgai trunkantis ir brangus, todėl naudojant šį instrumentą būtina aiški ir skaidri valstybės politika bei atitinkama teisinių dokumentų sistema, leidžianti atsakingai naudoti tiek materialinius, tiek ir žmoniškuosius išteklius. Teritorijų planavimo dokumentų rengimo metu užtikrinamos viešumo procedūros leidžia visuomenei susipažinti su numatomais sprendimais. Nors teisės aktai numato daugybę viešumą užtikrinančių procedūrų, realybėje visuomenė susipainioja tarp stadijų, atrankų, apimčių nustatymo dokumentų, ataskaitų, programų, neturi jokių galimybių perprasti net profesionalams sunkiai suvokiamų šių procedūrų subtilybių ir vingrybių, ir realiai veiksmų imasi paskutinėje stadijoje – prasidedant statybos darbams. Todėl yra siūlymų iš esmės peržiūrėti visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese nuostatas, užtikrinant visuomenės informuotumą apie visas planavimo stadijas bei sudarant sąlygas konstruktyviam dialogui.

Kodėl svarbus visuomenės įsitraukimas į teritorijų planavimo procesą?

Todėl, kad visuomenės dalyvavimas yra pagrindas visų šalių teisėtų interesų suderinimui ir darniam teritorijų vystymuisi. Su teritorijų planavimo dokumentais galima susipažinti LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), nes viešai juos skelbti minėtoje svetainėje įpareigoja Teritorijų planavimo įstatymas. Sistemoje skelbiama informacija apie visoje Lietuvoje vykstančius teritorijų planavimo procesus. Informacija apie Utenos rajone vykstančius teritorijų planavimo procesus taip pat yra skelbiama Utenos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.utena.lt, seniūnijų skelbimų lentose. Raginame fizinius ir juridinius asmenis jungtis prie informacinės sistemos TPDRIS www.tpdris.lt ir susipažinti su planuojama veikla Utenos mieste ir rajone. Taip pat raginame aktyviai dalyvauti teritorijų planavimo viešinimo procedūrose bei teikti pasiūlymus. Informuojame, kad peržiūrėti įregistruotus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus (pagal dokumento pavadinimą, adresą arba turimus duomenis, susijusius su šio dokumento patvirtinimu) bei atlikti paiešką žemėlapyje (pagal adresą ar koordinates) gyventojai gali be jokio papildomo registravimosi. Pasirinkus konkretų dominantį teritorijų planavimo dokumentą galima peržiūrėti planuojamą teritoriją (žemės sklype nustatytą galimą aukštingumą, užstatymo intensyvumo ir tankio rodiklius, užstatymo zonos išdėstymą ir kitus teritorijos naudojimo reglamento reikalavimus).

Jei gyventojas sugalvotų pateikti pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento, kokiais būdais tai galėtų padaryti?

Kiekvienas Lietuvos gyventojas teikti pasiūlymus gali per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki šio dokumento sprendinių viešo svarstymo (susirinkimo) pabaigos. Pasiūlymai gali būti teikiami raštu, tiesiogiai per TPDRIS, o viešo svarstymo (susirinkimo) metu – ir žodžiu. Pavyzdžiui, žmogus suplanavo įsigyti žemės sklypą ar statyti namą. Pirmiausia jis turi pasidomėti, kokia veikla planuojama teritorijų planavimo dokumentuose aplinkinėse teritorijose. Jeigu planuojama veikla neatitinka gyventojo lūkesčių ar yra netinkama planuojamai teritorijai, planavimo organizatoriui galima pateikti pasiūlymą, kaip minėjau, raštu arba tiesiogiai per TPDRIS. Planavimo organizatoriaus turi atsakyti per 10 darbo dienų. Netinkamą atsakymą Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai gyventojas gali apskųsti irgi per 10 darbo dienų.

Kokiu būdu yra keičiami ir koreguojami planavimo dokumentai?

Rengiant bet kurį teritorijų planavimo dokumentą per TPDRIS, nuotoliniu būdu galima pateikti visus teritorijų planavimo dokumento rengimo procedūrinius dokumentus (sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios ir planavimo tikslų, planavimo darbų programą, parengti ir išduoti teritorijų planavimo sąlygas, teikti kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus). Taip pat galima teikti elektroninius dokumentus, pasirašytus elektroniniu parašu, gauti atsakymus į juos, viešinti planuojamos teritorijos ribas ir rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendinius. Patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą iš TPDRIS galima automatiškai pateikti registruoti į Teritorijų planavimo dokumentų registrą (TPDR). Per TPDRIS išorinį portalą (kitas informacines sistemas – Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Miškų kadastro, Kultūros paveldo objektus ir kt.) galima peržiūrėti vykdomų teritorijų planavimo dokumentų procesų sąrašą arba atlikti rengiamų teritorijų planavimo dokumentų paiešką žemėlapyje. Pasirinkus bet kurį rengiamą teritorijų planavimo dokumentą ar jo korektūrą, planavimo organizatoriui nuotoliniu būdu galima pateikti pasiūlymus bei gauti komentarus ar atsakymus. Išoriniame portale yra galimybė peržiūrėti duomenis iš valstybės registrų ir kitų informacinių sistemų. Primenu, kad visais teritorijų planavimą reglamentuojančiais teisės aktų taikymo bei TPDR ir TPDRIS naudojimo klausimais konsultacijų galima kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją (www.vtpsi.lrv.lt). Ačiū už pokalbį.

Utenos rajono savivaldybės administracija