Aktualijos

DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d., sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37 redakcijos), 67 punktu:
 1. Šaukiu 4-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. balandžio 30 d., 9.00 val., Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
  2.1. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės mero ir Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 metų veiklos ataskaitai.
  2.2. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitai.
  2.3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitai.
  2.4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos 2019 metų veiklos ataskaitai.
  2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
  2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo.
  2.7. Dėl Utenos rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
  2.8. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-179 „Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų vadovų pareigybių aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.9. Dėl ilgalaikės paskolos ėmimo.
  2.10. Dėl Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo Utenos rajono savivaldybėje taisyklių patvirtinimo.
  2.11. Dėl pritarimo projektui „Turizmo informacinės infrastruktūros plėtra Utenos, Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino savivaldybėse“.
  2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. TS-233 „Dėl pritarimo ir reikalavimų atitikties projektui, teikiamam pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Parama vietiniams keliams“ pakeitimo.
  2.13. Dėl nekilnojamojo turto, žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčių lengvatų suteikimo.
  2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. TS-206 „Dėl Utenos rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.16. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. TS-190 „Dėl investicijų į gamybos ir kitos paskirties objektus skatinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.17. Dėl keleivių vežimo vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos rajone savikainos nustatymo.
  2.18. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020–2022 m. investicinio plano suderinimo.
  2.19. Dėl Utenos rajono savivaldybės turto investavimo, UAB „Utenos autobusų parkas“ įstatinio kapitalo didinimo.
  2.20. Dėl įgaliojimo balsuoti VšĮ Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
  2.21. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos Šv. Klaros palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės visuotiniame dalininkų susirinkime.
  2.22. Dėl viešosios įstaigos Utenos verslo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2.23. Dėl viešosios įstaigos Utenos turizmo informacijos centro 2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2.24. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos ,,Utenos Juventus“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
  2.25. Dėl įgaliojimo balsuoti viešosios įstaigos futbolo klubo „Utenos Utenis“ visuotiniame dalininkų susirinkime.
  2.26. Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2.27. Dėl viešosios įstaigos Utenos ligoninės 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.
  2.28. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimo Nr. TS-199 ,,Dėl Utenos rajono savivaldybės būsto fondo sąrašo ir Utenos rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.29. Dėl savivaldybės būsto nuomos.
  2.30. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai.
  2.31. Dėl atleidimo nuo savivaldybės nekilnojamojo turto nuomos mokesčio.
  2.32. Dėl parduodamų Utenos rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo.
  2.33. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.
  2.34. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.
  2.35. Dėl trumpalaikio materialiojo turto (malkinės medienos) perdavimo patikėjimo teise Utenos r. Užpalių gimnazijai.
  2.36. Dėl sutikimo reorganizuoti Utenos specialiąją mokyklą-daugiafunkcį centrą.
  2.37. Dėl Utenos vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ laikino uždarymo.
  2.38. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. TS-168 ,,Dėl Utenos r. Sudeikių daugiafunkcio centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
  2.39. Dėl leidimo Utenos daugiafunkciam sporto centrui nuomotis automobilį.
  2.40. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
  2.41. Dėl socialinės globos kainos Utenos specialiojoje mokykloje-daugiafunkciame centre nustatymo.
  2.42. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
  2.43. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2019 metų ataskaitos patvirtinimo.
  2.44. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
  2.45. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros patvirtinimo.
  2.46. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro pareigybių sąrašo patvirtinimo.
  2.47. Dėl VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.
  2.48. Dėl VšĮ Utenos ligoninės direktoriaus mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo.
  2.49. Dėl pavadinimo suteikimo gatvei (Utenos sen.).
 3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  Savivaldybės meras Alvydas Katinas