Aktualijos

Kvietimas teikti paraiškas studentų
rėmimo konkursui

Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas studentų rėmimo konkursui. Jame gali dalyvauti ir pretenduoti į stipendiją studentai, kurie įsipareigoja baigę studijas dirbti įmonėse, įstaigose, organizacijose, kurių steigėja Utenos rajono savivaldybė, bei kitose Utenos rajone savo veiklą įregistravusiose ir vykdančiose įmonėse. Reikalingų specialybių prioritetinis sąrašas paskelbtas Utenos rajono savivaldybės tinklalapyje: https://www.utena.lt/images/2022_naujienos/07_liepa/2022-07-27_AI_970_Isakymas%20d%C4%97l%20reikalingu%20specialybiu.pdf
Konkurso dalyvių paraiškos teikiamos Utenos rajono savivaldybės administracijai iki 2022 m. rugpjūčio 26 d. 15:45 val.
Konkurso dalyviai turi pateikti šiuos dokumentus:
• užpildytą prašymą skirti studijų stipendiją;
• motyvacinį laišką, kurį sudaro prisistatymas, Utenos rajono pasirinkimo dirbti motyvai, dalyvavimas visuomeninėje bei mokslo taikomojoje veikloje;
• Lietuvos ar užsienio aukštosios mokyklos išduotą pažymą apie studijas, įrodančias studento statusą. Pažymoje turi būti nurodyta studijų krypčių grupė, studijų programa ir studijų rezultatai už praėjusius mokslo metus (arba praėjusį semestrą). Pažymos išdavimo data negali būti ankstesnė nei konkurso paskelbimo data;
• pasirašytą susitarimą su įmone, įstaiga, organizacija dėl praktikos atlikimo ir dėl studento įdarbinimo po studijų baigimo.
Dokumentus galima siųsti elektronine forma, pasirašytus el. parašu, el. paštu info@utena.lt, pateikti paštu, registruotu laišku (jei dokumentai pateikiami paštu, registruotu laišku arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė paraiškų pateikimo diena), taip pat atsiųsti Utenos rajono savivaldybės administracijai, naudojantis elektroninio pristatymo sistema https://epristatymas.lt/
Teikiant dokumentus popierine forma, jie turi būti užpildyti kompiuteriu, tinkamai pasirašyti bei atspausdinti ir pateikiami užklijuotame voke, ant kurio turi būti nurodyta „STUDIJŲ STIPENDIJŲ KONKURSUI“ bei pareiškėjo vardas ir pavardė.  Dokumentai popierine forma pateikiami Utenos rajono savivaldybės administracijai (103 kab., Utenio a. 4.). Dokumentų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal antspaudo datą ant voko.
Prašymo forma pateikiama https://www.utena.lt/index.php/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/3542-kvietimas-teikti-paraiskas-studentu-remimo-konkursui
Informaciją dėl konkurso dalyvių paraiškų pildymo teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė Danutė Aželytė, tel.: +370 389 43525; +370 389 61624 el. p. danute.azelyte@utena.lt
Utenos rajono savivaldybės administracija