Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TARYBOS 6-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2022 m. gegužės 19 d. Nr. MP-13, Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 dalimi, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2016 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. TS-148, 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-327, 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-39, 2017 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. TS-148, 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-135, 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. TS-307, 2021 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. TS-31, 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. TS-211, 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. TS-233 redakcijos), 67 punktu:

 1. Šaukiu 6-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2022 m. gegužės 26 d. 9.00 val. savivaldybės posėdžių salėje.
 2. Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
 3. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2021 metais ataskaitai.
 4. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2021 metų veiklos ataskaitai.
 5. Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022-2023 metų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi veiksmų plano patvirtinimo ir šio plano įgyvendinimo koordinatoriaus paskyrimo.
 6. Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti išlaidoms, susijusioms su Utenos rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 7. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Utenos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, panaudojimo.
 8. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.
 9. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 17 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
 10. Dėl pavedimo vykdyti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas.
 11. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 12. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos nario delegavimo į Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybą.
 13. Dėl patalpų (Aukštakalnio g. 5, Utena) nuomos sutarčių atnaujinimo su UAB „Apotheca vaistinė“.
 14. Dėl Vienkartinės materialinės paramos asmenims, priimantiems Ukrainos gyventojus pasitraukusius iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, skyrimo ir mokėjimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.
 15. Dėl UAB Utenos šilumos tinklai 2020–2022 m. investicinio plano suderinimo.
 16. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.
 17. Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Utenos rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 20 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais, nustatymo.
 18. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
 19. Dėl UAB „Utenos komunalininkas“ teikiamų teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo viešųjų paslaugų įkainių nustatymo.
 20. Dėl Utenos rajono savivaldybės saugomų gamtos paveldo objektų schemų patvirtinimo.
 21. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.
  Alvydas Katinas
  Savivaldybės meras