Aktualijos

Naujoji turizmo plėtros strategija, arba kaip į svečius kviesime keliautojus 2022–2026 metais

Kovo 24 d. vykusiame Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtinta Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija 2022–2026 metams. Apie ją kalbamės su Utenos rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialiste Jūrate Brasiūniene.
Gerbiama Jūrate, kokios priežastys paskatino parengti naująją strategiją?
Atsakymas paprastas: esame perspektyvus turizmo plėtros kraštas, o sėkmingai plėtrai reikalingas kryptingas planavimas – strategija. Turizmo strategai, vertindami turizmo išteklius Lietuvoje, išskyrė šešis šalies prioritetinius turizmo plėtros regionus. Į vieną iš jų – Rytų Aukštaitijos regioną – Utenos rajonas kartu su Anykščių, Ignalinos, Molėtų bei Zarasų rajonais buvo įtrauktas į Lietuvos turizmo plėtros 2014–2020 metų programą. Akcentuota, kad šioje teritorijoje geros galimybės plėtoti vadinamąjį žaliąjį, arba ekologinį, turizmą. Tai reiškia turizmo kryptį, kada panaudojami gamtos ir vietos kultūros ištekliai, nedarant neigiamo poveikio aplinkai, bet suteikiant vietos gyventojams socialinės ir ekonominės veiklos galimybių.
Siekis tapti regioniniu traukos centru, kuriame sudarytos sąlygos ir turizmui plėtoti, jau įtvirtintas Utenos rajono savivaldybės 2018–2024 m. strateginiame plėtros plane.
Kaip žinote, COVID-19 pandemija bene labiausia paveikė turizmo sritį. Keitėsi keliavimo įpročiai, drastiškai sumažėjo užsienio turistų, populiarėjo įvairios kelionės gamtoje, objektų po atviru dangumi lankymas, atsirado naujų turizmo produktų ir paslaugų poreikis. Šiandien ekonomika patiria naują šoką dėl Rusijos karinės invazijos į Ukrainą. Žinoma, dar sunku įvertinti susidariusios geopolitinės situacijos poveikį turizmo sektoriui. Tačiau pandemijos metu gautos pamokos paskatino kūrybiškai reaguoti į pokyčius ir ieškoti išeičių. Todėl tikimės, kad ši strategija sutelks pajėgumus tvariam turizmo vystymui.
Rengiant strategijos projektą, buvo atlikta išsami aplinkos analizė: apžvelgti aktualūs tarptautiniai, nacionaliniai, regiono, vietos teisės aktai bei rajono turizmo potencialas, išanalizuoti statistiniai turizmo rodikliai, taip pat elektroniniu būdu organizuota visuomenės apklausa, kuria siekta išsiaiškinti viešąją nuomonę, ką Utenos rajone turistai galėtų pamatyti išskirtinio, kokių pramogų, paslaugų rajone trūksta ir kokias idėjas gyventojai galėtų pasiūlyti dėl turizmo plėtros rajone.
Kokius pageidavimus išsakė Utenos rajono gyventojai?
Utenos gyventojų nuomone, rajonui reikia daugiau pramogų, dviračių ir pasivaikščiojimo takų, paspirtukų, dviračių, riedžių ir panašių transporto priemonių nuomos punktų. Orientacija į sveikatingumo ir fizinio aktyvumo skatinimą nurodyta tiek pramogų, paslaugų, tiek infrastruktūros kūrimo srityse. Kai kurie respondentai nurodė konceptualesnio „Utena – laimės miestas“ rinkodaros vystymo poreikį. Tad, atsižvelgus į gyventojų pageidavimus ir įvertinus turizmo plėtrai palankius ir nepalankius tiek vidinius, tiek išorinius veiksnius, analizė rodo, kad rajone perspektyvios gamtinio, kultūrinio-pažintinio, sporto, gastronominio, lėtojo turizmo vystymo kryptys. Ryškių galimybių vystyti turizmą rajone suteikia bendradarbiavimas su kitomis Utenos regiono savivaldybėmis pristatant turizmo išteklius, siūlant paslaugų paketus, dėmesys kultūros paveldo aktualizavimui, turizmo infrastruktūros kūrimui ir rinkodarai Lietuvos bei užsienio rinkose.
Strategijoje yra suformuluota ir minimo laikotarpio – 2022–2026 m. – vizija, prioritetai, kryptys…
Vizija yra strateginio planavimo pamatas, nes suformuluojami siekiai ateičiai. Naujojoje strategijoje viziją sudaro dvi dalys: siekiai Utenos rajonui ir siekiai Utenos miestui. Šios teritorijos turizmo požiūriu yra skirtingos – skiriasi tiek jų įvaizdis, tiek potencialas. Todėl siekiamybė Utenos rajonui – atviras patyrimui darnaus poilsio kraštas, kuriame tvariai vystoma gamta, puoselėjama kultūra ir skatinamas aktyvus laisvalaikis. Vadinasi, bus siekiama atskleisti Utenos rajono savastį ir unikalumą, sudaryti sąlygas vietos gyventojams bei turistams atrasti, išbandyti kažką naujo, pažinti mūsų kraštą per aktyvias patirtis, akcentuojamas dėmesys istorijos, tradicijų puoselėjimui, aktyvaus laisvalaikio populiarinimui. Taip pat bus siekiama, kad, turizmo poreikiams pritaikant kultūros ir gamtos išteklius, būtų tarpusavyje derinamos trys sritys: ekonominė ir socialinė gerovė bei aplinkos apsauga.
Pagal Utenos miesto viziją, Utena – laimės miestas, kuriame tarpusavy dera pramonė, gamta ir kultūra. Toliau vystant laimės miesto koncepciją, sudėliojami pagrindiniai miesto akcentai: bendruomeniškumo puoselėjimas, socialinė, emocinė ir fizinė gerovė, puikios sąlygas kokybiškai ilsėtis, džiaugtis miesto istorija, kultūra, gamta. Miestas patrauklus tiek uteniškiams, tiek svečiams.
Strategijoje turizmo plėtra skirstoma į kultūrinio-pažintinio, industrinio, gamtinio (ekoturizmo) ir sporto turizmo vystymo kryptis. Šiame dokumente patvirtinti 3 turizmo plėtros prioritetai: turizmo paslaugų įvairovės ir infrastruktūros plėtra, turistinio potencialo ir žinomumo didinimas bei ekonominio konkurencingumo skatinimas. Pagal šiuos prioritetus nustatyti strateginiai tikslai ir uždaviniai, jų įgyvendinimo rezultatai, suplanuotos priemonės strateginiams uždaviniams įgyvendinti, numatyti vykdytojai bei strategijos įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės sistema.
Kokios lėšos bus pasitelktos, įgyvendinant strategiją?
Nustatytų tikslų realizavimui gali būti naudojamos ES paramos ir kitų užsienio fondų, valstybės ir savivaldybės biudžetų, privačios lėšos. Kadangi strategija glaudžiai siejasi su kitais savivaldybės strateginio planavimo dokumentais, todėl jų finansavimo šaltiniai taip pat yra tinkami turizmo plėtros veiklai paremti.
Kaip manote, ar Utenai aktualus turizmo plėtros klausimas? Ir kaip Utena ir Utenos rajonas yra atpažįstami Lietuvoje bei pasaulyje?
Kaip jau kalbėjome, pripažinta, kad Utenos rajonas yra patrauklus turizmo vystymui ir priskirtas Rytų Aukštaitijos prioritetiniam turizmo plėtros regionui. Šis regionas turistams ir poilsio gamtoje mėgėjams gerai žinomas kaip ,,1002 ežerų kraštas“. 2019 m. tarptautinėje turizmo parodoje „Adventur 2019“ bendras regiono turizmo informacijos centrų stendas „Ežerų kraštas“ surinko daugiausia portalo DELFI skaitytojų balsų ir užėmė 1-ąją vietą. 2020 m. Ežerų krašto turizmo informacijos centrų bendradarbiavimas Regioninės plėtros departamento organizuotame originalių idėjų ir iniciatyvų konkurse pripažintas kaip labiausiai Utenos regioną stiprinanti ir garsinanti iniciatyva. Taigi, Utenos rajonas yra turizmą vystančių rajonų draugijoje, kurioje bendradarbiaujant galima pasiekti puikių rezultatų.
Kalbant apie Uteną, tai miestas, kuris pelnytai didžiuojasi savo pramone. Todėl klausimai apie turizmą Utenoje dažnai sukelia diskusijas. Tačiau nereikia pamiršti, kad Utena yra viso Utenos regiono ekonominis centras. Taip pat verta prisiminti, kad miestas turi ilgą, įdomią istoriją, išskirtinę legendą, įspūdingą kraštovaizdį, gausų būrį čia gimusių ir kūrusių žymių žmonių. Didžiuojamės, kad Utena yra vienas seniausių Lietuvos vietovardžių, o šiuolaikiniame pasaulyje jį plačiai garsina bendravardė japoniškosios animacijos herojė.
Dabartinę miesto vietą žymi atgimstantis dvaras ,,slapukas“ – tikras atradimas net patiems uteniškiams, o senoji pašto stotis žymi moderniausio XIX a. Europoje kelio Sankt Peterburgas–Varšuva vidurį ir reikšmingai susieja Uteną su Europos istorija ir progresu. 2013 m. Utena priėmė Laimės miesto titulą, todėl siekiama, kad būtent taip miestas būtų tituluojamas ir atpažįstamas visur. Turime pagrindą vystyti industrinį turizmą, kuris nėra išplėtotas Lietuvoje. Tai leidžia aktualizuoti miesto išteklius turizmo tikslams, kurti naujus ir vystyti esamus turistų ir lankytojų traukos centrus.
Esu įsitikinusi, kad nėra žemėje krašto, kuris neįdomus pažinti ir nevertas aplankyti, yra tik ne iki galo pažinimui atsivėrusios vietos, o juk tokios ir yra pačios vertingiausios! Kaip jau sakiau, pramonė yra Utenos pasididžiavimas ir, nors dominuojantis pramoninio miesto įvaizdis palieka mažiau erdvės turistinei Utenai, tai skatina kūrybiškai naudoti turimą potencialą, vis plačiau atveriant galimybę atrasti ir kitokią Uteną, pažinti jos slėpinius.
Kur galima plačiau susipažinti su turizmo strategija?
Susipažinti su Utenos rajono savivaldybės turizmo plėtros strategija galima Teisės aktų registre https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/21ee1550ae8411ec8d9390588bf2de65.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija