Aktualijos

TENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

    

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 7-OJO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTO SUDARYMO

2023 m. birželio 22 d. Nr. MP-195 Utena

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 25 straipsnio 5 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 104,126 punktais:

     1. Šaukiu 7-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2023 m. birželio 29 d. 9.00 val. savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

     2. Sudarau Utenos rajono savivaldybės tarybos 7-ojo posėdžio darbotvarkės projektą:

     2.1. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto veiklos programos 2023 metams patvirtinimo.

     2.2. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-4 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.3. Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai pateikti išvadą.

     2.4. Dėl Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.5. Dėl Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.6. Dėl Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.7. Dėl Utenos daugiafunkcio sporto centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.8. Dėl Utenos rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.9. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.10. Dėl Utenos kultūros centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.11. Dėl Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.12. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.13. Dėl Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.14. Dėl Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

     2.15. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.16. Dėl Utenos rajono savivaldybės biudžetinių ir viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo, viešojo konkurso Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms eiti organizavimo.

     2.17. Dėl Daivos Karalienės skyrimo be konkurso į Utenos rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierės pareigas.

     2.18. Dėl Utenos rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.

     2.19. Dėl Strateginio planavimo Utenos rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

     2.20. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimo Nr. TS-281 „Dėl nekilnojamojo turto ir žemės (žemės nuomos) mokesčių lengvatų teikimo juridiniams asmenims Utenos rajone tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.21. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatos dydžio 2023 metams nustatymo“ pakeitimo.

     2.22. Dėl pavedimo teikti keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste viešąsias paslaugas.

     2.23. Dėl keleivių vežimo vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais Utenos mieste savikainos nustatymo.

     2.24. Dėl Utenos rajono savivaldybės investicijų komisijos sudarymo

     2.25. Dėl nekilnojamojo turto ir valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatų nesuteikimo VšĮ ,,Tenisas visiems“.

     2.26. Dėl Utenos rajono savivaldybės sporto tarybos sudarymo.

     2.27. Dėl Utenos rajono savivaldybės turizmo tarybos sudarymo.

     2.28. Dėl Utenos kraštotyros muziejaus darbo laiko suderinimo.

     2.29. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl Utenos rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos nuostatų patvirtinimo“  pakeitimo.

     2.30. Dėl Utenos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.

     2.31. Dėl Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos sudarymo.

     2.32. Dėl leidimo viešajai įstaigai Utenos verslo informacijos centrui įsigyti lengvąjį automobilį.

     2.33. Dėl pritarimo Utenos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2022 metais ataskaitai.

     2.34. Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) galiojimo laikotarpio nustatymo.

     2.35. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. TS-21 „Dėl Utenos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Utenos rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.36. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. TS-176 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo“ pakeitimo.

     2.37. Dėl nekilnojamojo turto (pastatų K. Ladygos g. 18A, Utenoje) perdavimo patikėjimo teise Utenos kraštotyros muziejui.

     2.38. Dėl leidimo išnuomoti savivaldybės nekilnojamąjį turtą (patalpas Aukštakalnio g. 5, Utenoje).

     2.39. Dėl sutikimo perimti valstybės trumpalaikį materialųjį turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise švietimo įstaigoms.

     2.40. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Utenos rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo Utenos A. ir M. Miškinių viešajai bibliotekai.

     2.41. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

     2.42. Dėl Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

     2.43. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. TS-23 „Dėl Socialinės paramos mokiniams Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.44. Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 29 d. sprendimo Nr. TS-294 „Dėl Vienkartinių, tikslinių, periodinių, sąlyginių pašalpų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

     2.45. Dėl Utenos rajono savivaldybės žmonių su negalia reikalų komisijos sudarymo.

     2.46. Dėl Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo.

     2.47. Dėl Utenos sveikatos centro kūrimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo.

     3. Nurodau, kad šis potvarkis gali būti skundžiamas Utenos rajono savivaldybės merui (Utenio a. 4, 28503 Utena) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Savivaldybės meras Marijus Kaukėnas