Projektas "Paribio istorijos"

Laikino atokvėpio paslauga leidžia atsitiesti ir vėl pajusti gyvenimo džiaugsmą

Laikino atokvėpio paslauga dar tik žengia pirmuosius žingsnius tiek Lietuvoje, tiek ir mūsų rajone. Ne kartą teko kalbėtis su tėvais, auginančiais protinę ar psichikos negalią turinčius vaikus. Žavėjausi jų pasišventimu. Ir visi kaip susitarę aiškino, kad metai iš metų rūpinantis neįgaliu asmeniu ateina tiek fizinis, tiek psichologinis nuovargis. „Atrodo, kad daugiau jau nebegali, kad dar truputėlis ir neatlaikysi. Žmogus ne geležinis ir jam nors savaitę kitą reikia atitrūkti nuo aplinkos ir pailsėti“, – sakė neįgalius vaikus auginantys tėvai. Tokiems žmonėms laikino atokvėpio paslauga –tikras išsigelbėjimas. Papasakoti apie laikino atokvėpio paslaugą ir atsakyti į klausimus Vytautas Kazela paprašė Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėją Ingą Šakalienę ir jos pavaduotoją Rimą Lukoševičienę.

Kas yra laikino atokvėpio paslauga ir kokie jos tikslai?

Laikino atokvėpio paslaugos teikimo tikslas – suteikti trumpalaikį poilsį šeimos nariams, tėvams ar globėjams, kurie rūpinasi asmenimis su proto ar (ir) psichikos negalia, padėti jiems atgauti energiją, jėgas, suteikti galimybę dalyvauti darbo rinkoje, sociokultūriniame visuomenės gyvenime.

Trumpalaikės arba dienos socialinės globos paslaugos, teikiamos siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Ar ji teikiama Utenoje ir nuo kada?

Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ši paslauga teikiama nuo 2023 m. gegužės mėnesio.

Kas ją teikia (jei galima, su adresais ir kontaktiniais telefonais)

Paslaugą teikia Valstybės biudžetinė įstaiga Utenos socialinės globos namai,  Adresas: Kupiškio g. 66, Utena. L .e. direktoriaus pareigas, direktoriaus pavaduotoja socialiniam ir medicininiam darbui Vilma Bikerienė, tel. 8 389 71552, 8 603 34167 (paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kas turi teisę ja pasinaudoti?

Vaikų su negalia iki 18 m. tėvai, globėjai, jeigu vaikui nustatytas neįgalumo lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Suaugusio asmens su negalia ar senyvo amžiaus artimieji, kurie gyvena kartu ir globoja asmenį, kuriam nustatytas ne didesnis nei 55 proc. darbingumo lygis arba specialiųjų poreikių lygis ir specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Vaiko ar suaugusio asmens su negalia artimieji dėl laikino atokvėpio turi pateikti prašymą savo Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriui, pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pridėti nustatytą neįgalumą ar darbingumą, specialiuosius poreikius liudijančius dokumentus, jeigu šių duomenų nėra valstybės registruose.

Socialinės globos įstaigos, kurias laikino atokvėpio, teikiamo kaip trumpalaikė socialinė globa, paslaugoms teikti pasirenka pats socialinės paslaugos gavėjas (globėjas, rūpintojas, kiti teisėti asmens atstovai).

Kokį atokvėpį ir kokiu dažnumu galima gauti?

Laikino atokvėpio paslauga gali būti teikiama dienos centre ar socialinės globos įstaigoje. 

Kiekviena šeima turi teisę per metus gauti iki 720 val. (30 parų) laikino atokvėpio paslaugą (išimtiniais atvejais, esant krizinei situacijai, laikino atokvėpio paslauga gali būti nepertraukiamai teikiama iki 90 parų).

Savivaldybės sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugų suteikimo galioja 24 mėnesius. Tai reiškia, kad šeima dvejus metus be jokių papildomų rūpesčių gali naudotis laikino atokvėpio paslaugomis: planuoti asmeninį ir darbinį gyvenimą, išvykas, jai nereikia nuolat kreiptis į savivaldybę.

Kiek kainuoja laikino atokvėpio paslauga?

Laikino atokvėpio paslaugos yra iš dalies mokamos, bet priklauso nuo negalią turinčio suaugusio asmens ar vaiko pajamų. Paprastai negalią turintys asmenys gali gauti tikslines kompensacijas, šalpos pensijas arba netekto darbingumo pensijas. Laikinas atokvėpis, kaip dienos arba trumpalaikė socialinė globos paslauga, yra mokama – iki 50 proc. asmens pajamų.  Laikino atokvėpio paslauga teikiama ir finansuojama pagal sutartį, sudarytą paslaugas gaunančio asmens ar globėjo / rūpintojo ir globos namų.

Koks yra poreikis? Ar žmonės žino  apie šią paslaugą ir ar ja naudojasi? Kokia dinamika? Didėja? Mažėja?

Siekiant socialinių paslaugų kokybės ir socialinės globos normų atitikties, mažėja  vietų skaičius socialinės globos įstaigose. Žinoma, padidėjo dienos socialinės globos paslaugų poreikis ir laikino atokvėpio paslaugų poreikis. Utenos socialinės globos namuose yra 5 vietos, kurios skirtos laikino atokvėpio paslaugai teikti, jos nuolat būna užpildytos. Nuo metų pradžios paslauga pasinaudojo 9 Utenos rajono gyventojai.

Dėkoju už pokalbį