Aktualijos

UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

POTVARKIS
DĖL UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 9-OJO POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖS

2020 m. spalio 22 d. Nr. MP-40

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 4 ir 8 dalimis, Utenos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-296 „Dėl savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-167, 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. TS-226, 2018 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-37, 2020 m. gegužės 28 sprendimo Nr. TS-135 redakcijos), 67 punktu:

• Šaukiu 9-ąjį Utenos rajono savivaldybės tarybos posėdį 2020 m. spalio 29 d. 9.00 val. savivaldybės salėje.
• Teikiu posėdyje svarstyti šiuos klausimus:
• Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. TS-226 „Dėl Utenos rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
• Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. TS-44 „Dėl Utenos rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo.
• Dėl UAB Utenos autobusų parkas mokesčių lengvatų.
• Dėl paveldimo turto mokesčio lengvatos suteikimo.
• Dėl pritarimo bendradarbiavimo sutarties rengiant ir įgyvendinant Europos žydų kultūros paveldo kelią Lietuvoje sudarymui.
• Dėl pritarimo Utenos seniūnijos bendruomenės projektui „Multisensorinio kambario ir jo pagalbinių sanitarinių patalpų įrengimas“ ir dalinio finansavimo.
• Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB „Utenos prekyba“.
• Dėl nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių lengvatų teikimo UAB ,,AL GRUPĖ‘‘.
• Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Bikuva“.
• Dėl nekilnojamojo turto ir žemės nuomos mokesčio lengvatų teikimo UAB „Metų vingis“.
• Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo ir likvidavimo.
• Dėl sutikimo perimti valstybės turtą patikėjimo teise.
• Dėl savivaldybės turto perdavimo viešajai įstaigai Utenos pirminės sveikatos priežiūros centrui pagal turto patikėjimo sutartį.
• Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai visuomeninei organizacijai „Gelbėkit vaikus“.
• Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Saldutiškio bendruomenei.
• Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) pripažinimo nereikalingu savivaldybės funkcijoms įgyvendinti ir šio turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Sirutėnų krašto bendruomenei.
• Dėl nekilnojamojo turto (patalpų) perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Utenos rajono Daugailių bendruomenei.
• Dėl nekilnojamojo turto pastato- bendrabučio perdavimo pagal panaudos sutartį Užpalių ,,Liūtų“ – ,,Lions“ klubui.
• Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 24 d. sprendimo Nr. TS-243 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą (butą Tauragnų g. 15-1, Kuktiškės, Utenos r. sav.) savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo patikėjimo teise Utenos rajono savivaldybės administracijai“ pakeitimo.
• Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto pardavimo.
• Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.
• Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-345 ,,Dėl Utenos vaikų ir jaunimo užimtumo centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir kainų nustatymo“ pakeitimo.
• Dėl Utenos Dauniškio gimnazijos nuostatų patvirtinimo.
• Dėl Utenos Krašuonos progimnazijos nuostatų patvirtinimo.
• Dėl viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras įstatų pakeitimo.
• Dėl geografinių charakteristikų keitimo gatvėms (Daugailių sen.).
• Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Vitalijus Šeršniovas
Savivaldybės mero pavaduotojas, pavaduojantis savivaldybės merą