Aktualijos

Skelbiamas kvietimas teikti Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo paraiškas.


Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašas patvirtintas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-66 „Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo paraiškas konkursui gali teikti pilnamečiai kultūros ar meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys ir (ar) kuriantys Utenos rajono savivaldybėje, jeigu jų veiklos objektas yra kultūra ir menas bei jų sklaida.
Kultūros ir meno kūrėjo kūrybinė veikla bus vertinama vadovaujantis šiais kriterijais:
meninė ir kultūrinė kūrybinės veiklos vertė;
kūrybinės veiklos rezultatai ir numatoma sklaida;
kultūros ir meno kūrėjo ankstesnės kūrybinės veiklos rezultatai;
kūrybinės veiklos aktualumas Utenos rajono kultūrai ir jos reprezentavimas.
Prioritetai gauti stipendiją teikiami:
kultūros ir meno kūrėjams, kurių paraiškose nurodyta veikla reikšminga Utenos kraštui (istorijai, kultūrai, rajono bendruomenei) ir turi išliekamąją vertę;
kultūros ir meno kūrėjams, kurių planuojama veikla inovatyvi ir turi šiuolaikišką kūrybinę idėją);
kultūros ir meno kūrėjams, kurių numatoma veikla apima Utenos miesto (rajono) viešųjų erdvių įveiklinimą, Utenos – kaip Laimės miesto įvaizdžio – stiprinimą.
Kultūros ir meno kūrėjas, pretenduojantis gauti stipendiją, gali teikti tik vieną paraišką stipendijai gauti. Stipendija skiriama kartą per metus, jos dydis – iki 2 000,00 Eur per kalendorinius metus.
Stipendijos gavėjai turi supažindinti visuomenę su vykdomu kūrybiniu projektu (žiniasklaidos priemonėse, leidiniuose, susitikimuose su visuomene, spaudos konferencijose ir kt.), pristatyti Utenos rajono savivaldybę kaip stipendiją skyrusią instituciją, reklaminėje medžiagoje naudoti savivaldybės ženklą.
Stipendijos gavėjų kūrybinių veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. birželio 15 d., vėliausia galima įgyvendinimo pabaiga – 2023 m. lapkričio 30 d.
Neturi teisės teikti paraiškų ir gauti stipendijos:
1. Kultūros ir meno kūrėjai, dirbantys nacionalinėse, valstybės ar savivaldybės biudžetinėse įstaigose, – veiklai, kuri nurodyta jų darbo sutartyse, pareigybių aprašymuose;
2. Kultūros ir meno kūrėjai, paraiškoje nurodytai veiklai vykdyti jau gavę finansavimą iš valstybės ar savivaldybės (Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių arba trečiųjų valstybių);
3. Kultūros ir meno kūrėjai, nepateikę Savivaldybės administracijai ataskaitų už gautas Stipendijas;
4. Kultūros ir meno kūrėjai, studijuojantys aukštosiose mokyklose, – veiklai, kuri yra studijų programų dalis.
Siekdamas gauti Utenos rajono savivaldybės stipendiją kultūros ir meno kūrėjams, pareiškėjas turi užpildyti ir pateikti šiuos dokumentus:
1. Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo paraišką (Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo 1 priedas), patvirtintą Utenos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. TS-66 „Dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Gyvenimo ir kūrybinės veiklos aprašymą;
3. Meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Stipendiją, pristatymą, kuriame turėtų būti įvardytas meninės ar kultūrinės veiklos pobūdis, motyvuotas veiklos temos pasirinkimas, įvardyta planuojama veiklos sklaida (koncertai, parodų sąrašai, seminarai, pristatymai ir kita veikla, susijusi su paraiškoje nurodyta veikla), laukiami rezultatai, trukmė ir kaina;
4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės) kopiją;
5. Meninės ar kultūrinės veiklos, kuriai vykdyti prašoma skirti Stipendiją, pristatymą, vizualizaciją (neprivaloma);
6. Meno kūrėjo statusą patvirtinančio dokumento kopiją (neprivaloma).
Paraiška ir pridedami dokumentai gali būti teikiama raštu arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą „Elektroniniai valdžios vartai“ (www.epaslaugos.lt).
Teikiant paraišką raštu, dokumentai turi būti siunčiami paštu arba pristatomi į Utenos rajono savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo ir bendrųjų reikalų skyriaus 103 kab. (Utenio a. 4, Utena).
Galutinis paraiškos pateikimo terminas – 2023 m. balandžio 28 d.
Jei paraiška siunčiama paštu, pateikimo data laikoma pašto antspaudo data. Jei paraiška pristatoma į savivaldybės administraciją, galutinis terminas yra 2023 m. balandžio 28 d. 16.45 val.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kultūros skyriaus vyr. specialistė Regina Skomskienė, tel. 8 (389) 63898, el. paštu: regina.skomskiene@utena.lt.
Paraiškos dėl Utenos rajono savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams skyrimo dokumentai pateikiami interneto svetainėje www.utena.lt nuoroda „Kvietimai teikti paraiškas“.

Utenos rajono savivaldybės
administracija