Aktualijos

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS,
FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ
PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE
ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, KURIŲ GYVENAMOSIOS
VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA
KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI
REGISTRUOTO LAIŠKO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2022 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-229 patvirtinti Utenos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano (toliau – Planas) sprendiniai. Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais. Pažymėtina, kad vadovaujantis LR SŽNS įstatymo 141 str. 3 d. kompensacijos nemokamos, kai nurodytai veiklai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, suderinti ir veikla pradėta vykdyti iki 1992-05-11 bei SŽNSĮ įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais.

*Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 27 str. 1 ir 2 d., kurių ribose taikytini LR SŽNS įstatymo 28 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai. Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir jų ribose įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai: Elektros tinklų apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 24 str. 3 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 25 str.; Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 45 str. 1 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 46 str.

Su patvirtinto Plano sprendiniais galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai. Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el.p. info@ambergrid.lt, interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42 750, el.p. r.bastikaitiene@ambergrid.lt. Plano rengėjas – UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius LT-09120, tel. +370 5 272 8334, el.p. info@atamis.lt, interneto svetainė www.atamis.lt. Atsakingas asmuo – projekto dalies vadovė Asta Anikėnienė, tel. +370 614 32520, el.p. a.anikeniene@atamis.lt. Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „Atamis“ ar AB „AmberGrid“ aukščiau nurodytus atsakingus asmenis.