Aktualijos

Asmeninio asistento paslauga – pagalba negalią turintiems Utenos rajono gyventojams

2021 m. rugsėjo mėn. Utenos rajono socialinių paslaugų centras pradeda teikti asmeninės pagalbos teikimo paslaugas, kurias teiks asmeninis asistentas. 
Kokias paslaugas teiks asmeninis asistentas, kas jas galės gauti, kur kreiptis dėl minėtų paslaugų – į šiuos ir kitus klausimus atsako Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja Inga Šakalienė.

Gerbiama vedėja, kokias paslaugas teiks asmeninis asistentas? Ar yra tokių, kurios nebus teikiamos?
Asmeninis asistentas, atsižvelgdamas į asmens poreikius ir galimybes:
* teiks pagalbą namuose ar viešojoje erdvėje, skatindamas savarankiškumą;
* teiks individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padės apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
* palydės asmenį į sveikatos priežiūros ir kitas valstybės ar savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt.;
* teiks pagalbą maitinimosi procese (paruoš stalo įrankius, padės juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.).
Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo. Noriu atkreipti dėmesį, kad asmeninis asistentas neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo funkcijų, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir pan.
Kas galės pretenduoti gauti asmeninio asistento paslaugas?
Asmeninio asistento paslaugą gali gauti neįgalieji, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis, t. y. gali gauti visi neįgalieji, kuriems šis poreikis bus nustatytas, neatsižvelgiant į amžių, negalios pobūdį ar sunkumą.
Prioritetą gauti asmeninę pagalbą turi asmenys, kurie:
* mokosi pagal formaliojo švietimo programas;
* dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis;
* gyvena vieni.
Kokius dokumentus reikės pateikti, norint gauti minėtas paslaugas?
Minėtai paslaugai gauti pateikiamas nustatytos formos prašymas-paraiška, asmens tapatybę ir negalią patvirtinantys dokumentai, pažymos apie asmens gaunamas pajamas (jei tokių duomenų neturi savivaldybės administracija), pagal poreikį kiti dokumentai.
Kokia gali būti paslaugų teikimo trukmė?
Asmeninės pagalbos paslauga galės būti teikiama pagal poreikį darbo valandomis, penkias dienas per savaitę. Pirmiausia socialinis darbuotojas įvertins asmeninės pagalbos asmeniui poreikį, nustatys paslaugos teikimo trukmę (valandų skaičių per dieną ir per mėnesį), veiklas, kuriose asmeniui reikia asmeninio asistento pagalbos. Po to bus priimamas sprendimas ir sudaroma paslaugos teikėjo ir paslaugos gavėjo sutartis.
Ar už šias paslaugas jų gavėjui reikės mokėti?
Jeigu neįgaliojo pajamos yra mažesnės negu 256 eurai per mėnesį, paslauga teikiama nemokamai. Jeigu pajamos didesnės, asmuo turėtų sumokėti nuo 5 iki 20 proc. gaunamų pajamų, likusi dalis apmokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Kas Utenos rajone teikia asmeninio asistento paslaugą? Kur kreiptis dėl minėtų paslaugų?
Utenos rajone asmeninio asistento paslaugas teikia Utenos rajono socialinių paslaugų centras, t. y. šio centro paskirtas socialinis darbuotojas. Paslaugas gali teikti ir asmens su negalia nurodytas žmogus, turintis individualios veiklos pažymą. Bet šis žmogus su neįgaliuoju negali būti susijęs artimais giminystės ryšiais.
Asmeninis asistentas, prieš pradėdamas teikti pagalbą, turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos.
Utenos rajono gyventojai, norintys, kad jiems būtų teikiama asmeninės pagalbos paslauga, kviečiami jau dabar kreiptis į Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyrių tel.: 8 389 61622, 8 389 64045 arba el. paštu akvile.ragauskiene@utena.lt.
Ačiū už pokalbį.
Utenos rajono savivaldybės administracija