Aktualijos

A. † A. kunigas Povilas Klezys
(1957–1981–2022)

2022 metų spalio 2 d. naktį Spitrėnuose, eidamas šešiasdešimt šeštuosius savo gyvenimo metus, mirė kunigas Povilas Klezys, Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, parapijos klebonas ir Sudeikių Švč. Mergelės Marijos bei Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijų administratorius.
Velionis gimė 1957 m. gegužės 6 d. Biržuose, Jono ir Paulinos šeimoje, kartu augo su broliu ir seserimi. Mokėsi Biržų I vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1975 m. po mokyklos baigimo metus laiko dirbo Biržų gelžbetoninių konstrukcijų gamykloje.
1976 m. rudenį įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Baigęs kunigų seminariją 1981 m. balandžio 5 d. vyskupo R. Krikščiūno buvo įšventintas į diakonus, o tų pačių metų gegužės 31 d. įšventintas į kunigus Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje.

Kunigiškai tarnystei buvo paskirtas į šias parapijas:
1981 05 31–1983 11 10 Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapijos vikaru;
1983 11 10–1986 08 21 Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų parapijos vikaru;
1985 02 05–986 08 21 Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos parapijos administratoriumi;
1986 08 21 Spitrėnų Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės, ir Sudeikių Švč. Mergelės Marijos parapijų administratoriumi;
1991 11 08 Biliakiemio Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos administratoriumi.

Kunigas Povilas, kalbėdamas apie savo kunigystę, su dėkingumu prisimindavo savo vikaravimo metus, kuomet sutiko du išskirtinius dvasininkus: tuometinį katedros kleboną mons. J. Antanavičių ir Kupiškio kleboną šviesaus atminimo mons. K. Gutauską, kurių pamokymus, padrąsinimus ir kunigišką bendrystę labai vertino. Ir pats kun. Povilas labai draugiškai bendravo su kitais kunigais, nė vienos iškilmės neapsieidavo be jo išskirtinių pasisakymų ar dainų.
Per trisdešimt šešerius klebonavimo metus kun. Povilas parapijose užmezgė labai nuoširdžius ir pagarbius santykius su vietos žmonėmis, su įvairiomis bendruomenėmis. Jis patraukdavo įvairaus amžiaus žmonių širdis savo nuoširdumu, paprastumu, taktišku humoro jausmu, buvo džiugus Gerosios Naujienos skelbėjas. Kun. Povilui buvo labai artimas liaudies menas. Jis ir pats mielai užsiimdavo medžio drožyba.
Tegul už viso gyvenimo siekį vykdyti Dievo valią Viešpats atlygina savo tarnui kunigui Povilui džiaugsmu Amžinybėje.
Kunigo Povilo Klezio kūnas pašarvotas spalio 4 d. (antradienį) nuo 14 val. Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčioje; 18 val. bus aukojamos Šv. Mišios.
Laidotuvių Šv. Mišios bus aukojamos spalio 5 d. (trečiadienį) 12 val., po jų laidotuvių apeigos Spitrėnų Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiajam, Viešpatie!

Panevėžio vyskupijos kurija