Šventadienio paraštėse

Verbų arba Viešpaties Kančios sekmadienis

Jau II amžiuje krikščionys šventė Velykas. Tai matome pagal tikrus istorinius liudijimus, mus pasiekusius iš to laikotarpio. Šiuose įrašuose klausiama popiežiaus Viktoro, kada Velykas reikėtų švęsti, kaip jas apskaičiuoti, kadangi Rytų Bažnyčia vienaip apskaičiuodavo Velykų laiką, o Romos Bažnyčios tradicija buvo kitokia. Didachė, arba „Dvylikos apaštalų mokslas“, knyga, sudaryta I amžiaus pabaigoje–II amžiaus pradžioje, byloja […]

Šventadienio paraštėse

APAŠTALINĖS PENITENCIARIJOS DEKRETAS

Dėl ypatingųjų atlaidų suteikimo tikintiesiems dabartinėmis pandemijos sąlygomis. Suteikiami ypatingi atlaidai tikintiesiems, sergantiems Covid-19 liga, kuri įprastai vadinama koronavirusu, bei medicinos darbuotojams, šeimų nariams ir visiems, kurie kokiu nors būdu, taip pat ir malda, jais rūpinasi. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“. (Rom 12,12) Šv. Pauliaus Romos Bažnyčiai parašyti žodžiai ataidi per visą Bažnyčios […]

Šventadienio paraštėse

Tobulas maldos kelias

PROTU KURIAMA MALDA Šiuo metu, kai velnio gundymai tampa labai subtilūs, yra gana sunku juose nesusipainioti. Jeigu šalia yra patyręs dvasios tėvas, tuomet didelių sunkumų ir problemų neiškils, nes jis nurodys, kada ir kaip reikia elgtis, įspės dėl gundymų. Nereikia išsigąsti ir tuomet, jeigu šalia nėra patyrusių žmonių. Būk maldoje ir tik į ją vieną […]

Šventadienio paraštėse

PROTU KURIAMA MALDA

Todėl dabar tokį žmogų, besimeldžiantį protinga malda, nesigėdijant galima apgaubti angelišku atvaizdu, nes jis jau yra Angelų sekėjas. Žmogui, dar nesimeldžiančiam protinga malda, toks sekimas yra gana abejotinas. Ar ne todėl mūsų laikų vienuolija nupuolė ir didele retenybe čia tapo protinga malda? Mažai kurie dvasiniai vadovai ir vadovės yra vedami Angelo, nors jie ir yra […]

Šventadienio paraštėse

Tobulas maldos kelias

ŽODINĖ MALDA Tokiu atveju, kai nėra kam išpažinti savo minčių, tvirtai nuspręsk savo viduje nepritarti tokioms mintims, visą savo gyvenimą nenusivilk ir kovok. Viešpats, matydamas tavo ryžtą, veržimąsi gėrio link ir tavo kovą, Pats tau padės, uždrausdamas tokias mintis arba nepašalindamas kovos suteiks kantrybės. Dievas visa tai leidžia tam, kad tokioje kovoje galėtum įgyti sau […]

Šventadienio paraštėse

ŽODINĖ MALDA

(Tęsinys) Laikyk save nevertu jokių dovanų, nes taip iš tikrųjų ir yra. Ne dėl dovanų tu melstis pradėjai, o dėl pačios maldos ir atsidavimo Dievo valiai. Dovanas Dievas duoda ne išpuikėliams, norintiems regėjimų ir apreiškimų, bet tiems, kurie save laiko nevertais dovanų. Nes tokie įžvelgia savo nuodėmingumą, o nuodėmingumo įžvelgimas ir yra matas, kuriuo yra […]

Šventadienio paraštėse

ŽODINĖ MALDA

Žmogaus išorinis gyvenimas, praktikuojant žodinę maldą, turėtų būti toks: kokiose tik aplinkybėse bebūtų besimeldžiantysis, kokias tik pareigas jis beužimtų, kada tik gali, turi stengtis nusišalinti į vienumą ir kiek įmanoma mažiau kalbėti. Tylomis melstis yra patogiau. Reikia neužmiršti, kad pats Dievas žiūri į besistengiantįjį. Nuoskaudas ir įžeidimus reikia stengtis kantriai iškęsti ir besąlygiškai atleisti. Jeigu […]

Šventadienio paraštėse

Žodinė malda

Jeigu pajuntamas noras melstis dar daugiau, maldų galima dar pridėti, o skaitomas iš maldaknygės – dar labiau sumažinti. Jeigu vietoj rytinės ar vakarinės maldos atsiras didelis noras melstis vien malda į Jėzų, tai šio noro neatmesk. Rytines ir vakarines maldas skaityk tik iš maldaknygės, o visa kita gali praleisti, kad tobulintųsi maldos į Jėzų įgūdis. […]

Šventadienio paraštėse

Tobulas maldos kelias

MALDA Į JĖZŲ Velnias, slapta veikiantis širdyje, ypač bijo dėmesingos maldos, nes žino, jog per tai žmogui atsiveria visos jo gudrybės. Kai žmogus vis dažniau susikaupęs meldžiasi ir šaukiasi Kristaus vardo, tai įsitikina, kad gyventi be šių dalykų neįmanoma – kitaip priešiškos mintys akimirksniu užvaldys protą ir aistros jį pavergs. Didžiuotis žmogui nėra ko, nes […]

Šventadienio paraštėse

Tobulas maldos kelias

MALDA Į JĖZŲ Jeigu tu, mokytojau, neturi tokio proto, bet visiškai atsidavęs Dievo valiai įgijai tikrąjį žinojimą, tai ir tuomet gali vadovauti savo vaikams atgailos kelyje. Tačiau dvasinės išminties reikaluose vadovauk tik pats sau ir susilaikyk nuo vadovavimo kitam, nes čia dar neįgijai tikrojo supratimo. Neturintis tikrojo supratimo ir neįgijęs tikrojo žinojimo vadovauti kitiems negali. […]